Instytucja: 

OSIEK JASIELSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK JASIELSKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia
  31-01-2018 rok informuję, że na chwile obecną:

  1. w Gminie Osiek J. nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19c ust.1 ustawy o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  3. nie powołano rady oświatowej,

  4. w Gminie Osiek J. nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, o której mowa w art. 5a ust. 2
  ustawy o samorządzie gminnym,

  5. Rada Gminy Osiek Jasielski przyjęła następującą liczbę uchwał: w
  2014 roku przyjęto 59 uchwał, w 2015 roku przyjęto 69 uchwał a w 2016 roku
  przyjęto 58 uchwał,

  6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy zgodnie z art. 5b ust. 2
  ustawy o samorządzie gminnym,

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów, o której traktuje art. 5c ust.
  1 ustawy o samorządzie gminnym,

  9. Adres strony www, na której opublikowana została uchwała w sprawie
  wyodrębnienia w budżecie Gminy Osiek Jasielski środków stanowiących fundusz
  sołecki:
  https://biuletyn.net/osiekjasielski/archiwum/bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/
  files/monika/SKMBT_261.pdf,

  10. Obecnie obowiązującym zarządzeniem organu wykonawczego zawierającego
  informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest zarządzenie w
  sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok
  2018, którego jeden z załączników stanowi o wydatkach budżetu Gminy Osiek
  Jasielski obejmujących środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek
  Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.
  Adres strony www:
  https://biuletyn.net/osiekjasielski/fls/bip_pliki/2017_12/BIPF55F970C8AE340Z
  /z99.pdf,

  11. W Gminie Osiek Jasielski nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

  Z poważaniem

  Monika Władyka

  Biuro Obsługi Rady Gminy Osiek Jasielski

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus