Instytucja: PRZEWORSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o u.i.p przez PRZEWORSK

  *Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa* Poniżej odpowiedzi na zawarte we
  wniosku pytania: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej - *taka uchwała nie została uchwalona w
  naszej gminie.* - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1
  Prawa oświatowego) - *nie powołano* - czy obowiązuje w gminie uchwała
  dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - *taka
  uchwała nie została uchwalona w naszej gminie.* - informacji o liczbie
  przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - Rada
  Miasta Przeworska podjęła 100 uchwał w 2014 roku, 121 uchwał w 2015 roku
  i 129 uchwał w 2016 roku. - informacji o liczbie przeprowadzonych
  konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - *nie
  zostały przeprowadzone * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - *nie utworzono* - czy utworzono
  gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -
  *nie utworzono* - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust.
  1 ustawy o funduszu sołeckim) - *w naszej gminie nie ma sołectw, w
  związku z tym nie**wyodrębniono funduszu sołeckiego* - link do
  obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *nie dotyczy* - czy w gminie
  funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
  konsultacje społeczne, oparte na uchwale - *nie fun**kcjonuje* - jeżeli
  w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - *nie dotyczy* - jaka była kwota budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. -
  *nie dotyczy. *

  z poważaniem

  z up. Burmistrza

  Marek Frączek
  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki
  Urząd Miasta Przeworska
  ul. Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk
  tel. 16 648-78-44 wew. 103

  Załączniki