Instytucja: TRYŃCZA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez TRYŃCZA

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuje
  się, iż:

  ad.1 - w trybie art. 19 c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie, nie została podjęta uchwała Rady Gminy Tryńcza dot. trybu
  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej

  ad.2 - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art.
  41 e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  ad.3 - nie powołano w gminie rady oświatowej ( art. 78 ust.1 Prawa
  oświatowego)
  ad.4 - w została podjęta uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ( na podst. art. 5 a ust.2 ustawy o samorządzie
  gminnym)
  ad.5 - wszystkie podejmowane uchwały przez Radę Gminy Tryńcza zamieszczone
  są na stronie www.tryncza.eu - BIP
  ad.6 - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -
  0, 2015- 1, 2016-2
  ad.7 - nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym)
  ad.8 - nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym)
  ad.9 - wyodrębniony został fundusz sołecki ( BIP Gminy Tryńcza - uchwała
  nr III/26/2015
  Rady Gminy Tryńcza z dnia 17 luty 2015 w sprawie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  ad.10 - w załączeniu skan zarządzenia dot. Regulaminu oraz zasad
  wydatkowania środków z Funduszu Soleckiego w Gminie Tryńcza
  ad. 11-13 - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Magdalena Rachfał
  Sekretarz Gminy Tryńcza
  Tryńcza 127 , 37-204 Tryńcza

  tel. 16 642 12 21

  Załączniki