'

Instytucja: TYRAWA WOŁOSKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez TYRAWA WOŁOSKA

  R.Org.1431.4.2018 Tyrawa Wołoska,
  31.01.2018 r.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej informuję:
  1. Corocznie podejmowana jest uchwała Rady Gminy dot. " Programu
  współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego"
  ( na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz
  art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie ). Uchwały są dostępne na stronie www.bip.tyrawa.pl (
  zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3. Nie powołano rady oświatowej.
  4. W Gminie obowiązuje uchwała ws. szczegółowego sposobu konsultowania z
  radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tycz
  organizacji ( dostępna na stronie www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada
  gminy, uchwały rady ).
  5. Rozumiem, że chodzi o liczbę wszystkich uchwał. Liczba uchwał w:
  2014 - 32;
  2015 - 60;
  2016 - 62.
  6. Nie było w tych latach uchwały dot. konsultacji, więc należy przyjąć,
  że liczba konsultacji wynosi 0.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( brak zainteresowania ).
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów ( brak zainteresowania ).
  9. W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki ( dostępna na stronie
  www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
  10. Brak zarządzeń w tej sprawie. Fundusz sołecki zawarty jest w
  budżecie na rok 2018.
  11. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  12. odpowiedź jak w pkt-cie 11.
  13. Nie było budżetu obywatelskiego.

  Sekretarz Gminy
  Marian Kurasz