Instytucja: 

DOBRZEŃ WIELKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 08:03

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-11 08:10

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

  Dobrzeń Wielki, 11 stycznia 2018r.
  Or.1431.4.2018

  Sieć Obywatelska Watschdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  e-mail: sprawa- {{ email }}

  Stosowanie do art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
  2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 1764,
  zm: Dz.U. z 2017 poz. 933), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018r. uprzejmie informuję (wg
  kolejności zadanych pytań):
  1) Rada Gminy nie podejmowała uchwały dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej;
  2) W Gminie nie utworzono Gminnej Rady Działalności pożytku publicznego;
  3) W Gminie nie powołano rady oświatowej;
  4) W Gminie obowiązuje Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  z dnia
  13 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki. Uchwała jest dostępna na stronie BIP -
  http://prawomiejscowe.pl/GminaDobrzenWielki/document/97068/Uchwa%C5%82a-XIV_110_2016
  ;
  5) Rad Gminy Dobrzeń Wielki podjęła:
  • w 2014r. 134 uchwały,
  • w 2015r. 89 uchwał,
  • w 2016r. 106 uchwał;
  6) w latach 2014-2016 przeprowadzono 4 razy konsultacje z mieszkańcami;
  7) W Gminie utworzono młodzieżowa radę gminy;
  8) W Gminie utworzono rade seniorów,
  9) W Gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;
  10) Nie dotyczy - w związku z pkt 9;
  11) W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski;
  12) Nie dotyczy -w związku. z pkt 11.

  Kornelia Lauer-Konecka
  Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki

  -----Oryginalna wiadomość-----