Instytucja: MIŃSK MAZOWIECKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI

  Pan Szymon Osowski

  Pan Bartosz Wilk

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta
  Mińsk Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018r. o udostępnienie informacji
  publicznej. Jednocześnie poniżej przesyłam treść załączonej odpowiedzi, w
  celu bezpośredniego dostępu do wnioskowanych dokumentów poprzez podane
  linki.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Mińsk
  Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej,
  wyjaśniam co następuje:

  1) W mieście Mińsk Mazowiecki obowiązuje uchwała Nr XI/83/11 w sprawie
  określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej, podjęta przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki w
  dniu 19 września 2011 r. (link bezpośredniego dostępu do uchwały:
  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D1533>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D1533 ).

  Jednocześnie informuję, że na sesji w dniu 30 stycznia 2017 r. podjęta
  została uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej
  inicjatywy lokalnej (link do uchwały:


  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D5014>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D5014 ).

  2) W mieście Mińsk Mazowiecki nie utworzono rady działalności pożytku
  publicznego, o którym mowa w przedmiotowym wniosku.

  3) Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki nie została powołana rada
  oświatowa, o której mowa we wniosku.

  4) W mieście Mińsk Mazowiecki wprowadzona została uchwała Nr
  XV.153.2016 z dnia 14 marca 2016 r. Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
  miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze
  pożytku publicznego (link bezpośredniego dostępu do uchwały:
  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D4361>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D4361

  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie
  gminnym, podjęta została uchwała Nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk
  Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
  konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk
  Mazowiecki na rok 2018 (link do uchwały:


  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D5432>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D5432

  5) W odniesieniu do liczby podjętych uchwał, uprzejmie informuję, że
  Rada Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2014 podjęła 101 uchwał, w roku 2015 -
  120 uchwał oraz w roku 2016 - 92 uchwały.

  6) W latach 2014 - 2016 w ramach uchwały Nr XV.153.2016 w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
  miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze
  pożytku publicznego, przeprowadzonych zostało 6 konsultacji społecznych.
  Jednocześnie informuję, że we wnioskowanym okresie przeprowadzono również 6
  konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju miasta i
  rewitalizacji.

  7) W mieście Mińsk Mazowiecki nie powołano młodzieżowej rady miasta.

  8) Miejska Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim została utworzona w 2016
  roku.

  9) Fundusz sołecki nie dotyczy miasta Mińsk Mazowiecki.

  10) W mieście Mińsk Mazowiecki funkcjonuje budżet obywatelski, w
  odniesieniu do którego wprowadzone zostały niżej wymienione dokumenty:

  a) Uchwała Nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31
  lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
  społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok
  2018 (link do uchwały:


  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D5432>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D5432 );

  b) Zarządzenie Nr 728/209/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia
  14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia budżetu
  partycypacyjnego w mieście Mińsk Mazowiecki (link:
  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D5362>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D5362 );

  c) Zarządzenie Nr 783/225/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia
  24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia harmonogramu oraz wzorów dokumentów
  związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na temat części
  wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018 (link:
  <https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
  te%26value%255B0%255D%3D5470>
  https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
  e%26value%255B0%255D%3D5470 ).

  11) Ze względu, iż budżet obywatelski obowiązuje w mieście Mińsk Mazowiecki
  od 2018 roku, tutejszy Urząd nie posiada wnioskowanych informacji na temat
  kwot tego budżetu w latach 2014 - 2016.

  Z wyrazami szacunku,

  Małgorzata Szybka
  Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego
  Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
  ul. Konstytucji 3 Maja 1
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel. 25 759 53 53
  e-mail: malgorzata.szybka@umminskmaz.pl

  Załączniki