Instytucja: OLSZANKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZANKA

  Twoja wiadomość

  Do: ug@olszanka.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:03

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:05.

 • odpowiedź na wniosek przez OLSZANKA

  Olszanka, dnia 17.01.2018 r.

  SG.1431.2.2018


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa


  sprawa-5654@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
  dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764 z późn.
  zm.) w związku z Państwa wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej poniżej przedstawiam wnioskowane informacje:

  1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  NIE

  2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
  41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  NIE

  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),

  NIE

  4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  TAK

  Uchwała Nr XXXIII/395/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2006r. w
  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
  Olszanka.

  http://bip.olszanka.pl/401/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-roku-2006.html

  5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  2014 rok 73 uchwały

  2015 rok 83 uchwały

  2016 rok 70 uchwał

  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  2014 rok 0

  2015 rok 0

  2016 rok 0

  7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  NIE

  8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  NIE

  9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  TAK

  Uchwała nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 roku w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków
  stanowiących fundusz sołecki

  http://bip.olszanka.pl/688/504/uchwaly-rady-gminy-podjete-w-2014-roku.html

  10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  http://bip.olszanka.pl/download/attachment/9388/zarzadzenie-nr-ug-01-2016-wo
  jta-gminy-olszanka.pdf

  11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty ,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  NIE

  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  NIE DOTYCZY

  13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  NIE DOTYCZY


  z up. Wójta


  /-/ Ewa Rosińska


  Sekretarz Gmin

  Pozdrawiam

  Katarzyna Piróg

  Urząd Gminy Olszanka

  49-332 Olszanka 16

  774 12 96 -83-85 wew. 113

  Załączniki