Instytucja: PAWŁOWICZKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWŁOWICZKI

  Or.1431.3.2018

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej podajemy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

  - Ad 1 W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),,
  Ad.2 W gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Ad 3 W gminie nie powołano w gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Ad.4 Tak w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), link pod którym jest dostępna uchwała
  http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/uchwa_la%20XXIII-139-13.pdf ,
  Ad.5 W gminie w okresie 2014-2016 rada gminy uchwaliła - 182 uchwały w tym w poszczególnych latach:
  2014 - 48
  2015 - 75
  2016 - 59
  Ad.6 W latach 2014-2016 w gminie nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami,
  Ad.7 W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  Ad. 8 W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Ad.9 W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazujemy adresu strony www BIP (link)
  http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/uchwa_la157.17.pdf, pod którym dostępna jest
  obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ,
  Ad.10 Link http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/zarz_adzenie%200050.130.2017.pdf do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie,
  Ad.11 W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Wójt Gminy Pawłowiczki

  Jerzy Treffon