Instytucja: OSTRÓW MAZOWIECKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  RG.1431.8.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02 - 605 Warszawa

  Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
  lutego br. (data wpływu do tut. Urzędu) informuję, iż:

  Ad.1. Nie.

  Ad.2. Nie.

  Ad.3. Nie.

  Ad.4. Tak - Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18
  grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka (link:
  http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/398/wiadomosc/293761/sesja_n
  r_xiii_z_dnia_18_grudnia_2015_r )

  Ad.5. Rada Gminy w latach 2014 - 2016 podjęła 281 uchwał, z czego:

  - w 2014 roku - 96 uchwał

  - w 2015 roku - 93 uchwały

  - w 2016 roku - 92 uchwały

  Ad.6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych, z
  czego:

  - w 2014 r. - 2

  - w 2015 r. - 2

  - w 2016 r. - 3

  Ad.7. Tak, w 2013 roku utworzono Młodzieżową Radę Gminy Ostrów Mazowiecka.

  Ad.8. Nie.

  Ad.9. Uchwała Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca
  2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
  budżecie Gminy Ostrów Mazowiecka na 2018 rok (link:
  http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/398/wiadomosc/369492/sesja_n
  r_xxiv_z_dnia_31__marca_2017_r_ )

  Ad.10. Nie dotyczy.

  Ad.11. Nie.

  Ad.12. Nie dotyczy.

  Ad.13. Nie dotyczy.

  --

  Pozdrawiam serdecznie,

  mgr Kinga Jasińska

  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

  tel. 29 74 68 600 wew. 50

  Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

  tel./fax 29 74 68 600

  e-mail: gminaostrowmaz@home.pl

  www.gminaostrowmaz.home.pl

  Załączniki