Instytucja: PUŁTUSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Pułtusk przez PUŁTUSK

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 r. Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie:

  - w Gminie Pułtusk nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

  - w Gminie Pułtusk nie utworzono radu oświatowej,

  - w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk,Link:http://bip.pultusk.pl/p=document&action=save&id=1698&bar_id=112

  - w latach 2014 - 2016 Rada Miejska w Pułtusku przyjęła 349 uchwał,

  - w latach 2014- 2016 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami Gminy Pułtusk na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pułtusk. Konsultacje odbyły się w terminie: 28.10.2016 r. do28.11.2016r,

  - w latach 2014 -2016 w Gminie Pułtusk nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 20-14 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Link:http://bip.pultusk.pl/?a=2361,

  - Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2018 Nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. ( załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej na 2018 rok) " wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego" , Link: http://bip.pultusk.pl/?a=6182,

  - w Gminie Pułtusk nie funkcjonuje budżet obywatelski

   

   

  Z poważaniem

  Ewa Wiernicka

  Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

  Urzędu Miejskiego w Pułtusku

  e - mail: ewa.wiernicka@pultusk.pl

  Tel. 23 692 50 32