Instytucja: SIEDLCE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLCE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminasiedlce.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:49.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLCE

  Dzień dobry,

  W załączeniu przekazuję odpowiedzi na przesłane pytania:

  - Czy obowiązuje w gminie uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  - NIE OBOWIĄZUJE

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego - NIE

  - Czy powołano w gminie radę oświatową - NIE

  - Czy obowiązuje w gminie uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami - Uchwała Nr XVI/329/2010 z dnia 30 września 2010
  roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
  działalności statutowej tych organizacji;

  - Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014 - 2016

  VI Kadencja rok 2014 - 89 uchwał

  VII Kadencja rok 2014 - 16 uchwał

  rok 2015 - 124 uchwały

  rok 2016 - 130 uchwał

  - Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014 - 2016

  3 konsultacje

  - Czy utworzono młodzieżową radę gminy - NIE

  - Czy utworzono gminną radę seniorów - NIE

  -W Gminie Siedlce został wyodrębniony fundusz sołecki Uchwała Nr
  XLI/400/2014 i uchwała Nr XLI/401/2014
  http://www.e-bip.pl/Start/26/Council/SessionsListDetails/9193

  - Sprawozdania z wykonania budżetu ( również wykonania funduszu sołeckiego)
  dostępne są na stronie
  http://www.e-bip.pl/Start/26/InformationModule/-2/823297

  - W gminie Siedlce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Jacek Kuźniarski

  Sekretarz Gminy Siedlce

  sekretarz@gminasiedlce.pl <mailto:sekretarz@gminasiedlce.pl>

  tel. 25 63 277 31 wew. 43