Instytucja: WIŚNIEW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIŚNIEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@wisniew.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-02-01 10:28.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIŚNIEW

 • Udostępnienie informacji publicznej - na wniosek Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez WIŚNIEW

  Szymon Osowski

  Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wpływ
  na kancelarii Urzędu Gminy Wiśniew odnotowano 01.02.2017 r., udostępniam
  dane i udzielam informacji zgodnie z treścią wniosku:

  1. Rada Gminy Wiśniew nie podjęła uchwały dotyczącej trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej.

  2. W gminie Wiśniew nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3. W gminie Wiśniew nie powołano rady oświatowej.

  4. W gminie Wiśniew nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

  5. Liczba uchwał Rady Gminy Wiśniew podjętych w latach 2014-2016

  - 2016 r. - 74 uchwały,

  - 2015 r. - 86 uchwał,

  - 2014 r. - 76 uchwał, w tym:

  * 69 uchwał podjętych przez Radę Gminy VI kadencji,

  * 7 uchwał podjętych przez Radę Gminy VII kadencji.

  6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.

  7. Uchwałą Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017
  r. powołano Młodzieżową Radę Gminy Wiśniew.

  8. W gminie Wiśniew nie powołano rady seniorów.

  9. Zgodnie Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIX/278/2014 z dnia 27 marca
  2014 r. w budżecie gminy Wiśniew wyodrębniono środki stanowiące fundusz
  sołecki. Uchwała zamieszczona jest na stronie BIP - link
  http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/105543

  10. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w gminie Wiśniew za lata
  2014-2016 zawierają sprawozdania z realizacji budżetu gminy Wiśniew
  zamieszczone na PIB:

  - za 2016 r. - (Załącznik nr 5) link
  http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/135055

  - za 2015 r. - (załącznik nr 5) link
  http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/128697

  - za 2014 r. - ( załącznik Nr 5) link
  http://www.e-bip.pl/Start/20/ActDetails/116987

  11. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty.

  12. W gminie Wiśniew nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  w oparciu o inną konstrukcję prawną.

  13. W latach 2014-2016 w gminie Wiśniew nie było budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego).

  Wiśniew, 12 lutego 2018 r.

  Informację opracowały:

  1. Sylwia Paryła

  Skarbnik Gminy Wiśniew

  2. Bożena Wyrębek

  Kierownik referatu oświaty,

  kultury, zdrowia, sportu i turystyki

  3. Wioleta Hołubiec

  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

  Załączniki