Instytucja: WODYNIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez WODYNIE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. przekazuję informacje na temat wniesionych pytań:
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  nie obowiązuje;

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  nie utworzono;

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  nie powołano;

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
  o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  obowiązuje
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/454675/Uchwa%C5%82a-XXXV_244_17

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  2014 r. – 70 uchwał;
  2015 r. – 72 uchwały;
  2016 r. – 88 uchwał;

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
  2014-2016,
  2014 r. – 0 konsultacji;
  2015 r. – 3 konsultacje;
  2016 r. – 2 konsultacje;

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  nie utworzono;

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  nie utworzono;

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Wyodrębniono. Istotny udział we wdrożeniu funduszu sołeckiego miał Karol Mojkowski, współpracujący ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/90783/Uchwa%C5%82a-XVI_108_16

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Wodynie w sprawie zasad ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Wodynie oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Wodynie:
  http://wodynie.bipgmina.pl/wiadomosci/9534/wiadomosc/333064/zarzadzenie_nrokr0050282016_w_sprawie_zasad_ustanowienia_regulam
  Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Wodynie w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa:
  http://wodynie.bipgmina.pl/wiadomosci/9534/wiadomosc/385316/zarzadzenie_nr_okr0050402017_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_srod

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  nie funkcjonuje;

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  nie funkcjonuje;

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  2014 – nie było;
  2015 – nie było;
  2016 – nie było;

  Sporządziła:
  Justyna Masłowska
  Podinspektor ds. obsługi technicznej
  Rady Gminy i jej organów
  Tel. (25) 631-26-58 wew. 31.
  E-mail: biurorady@wodynie.eu

  Załączniki