Instytucja: ZARĘBY KOŚCIELNE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Zaręby Kościelne 09.02.2018r.

  ORO.1431.3.2018

  Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska

  ul.
  Ursynowska 22/2


  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
  informacji publicznej, Gmina Zaręby Kościelne uprzejmie informuję:

  - Rada Gminy nie podjęła Uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny

  wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - w gminie nie powołano rady oświatowej;

  - w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z

  mieszkańcami Uchwała Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku - adres strony
  pod którym

  uchwała jest dostępna: <http://zareby.ornet.pl/d/zareby/99uchwala26.pdf>
  http://zareby.ornet.pl/d/zareby/99uchwala26.pdf ;

  - liczba przyjętych uchwał w latach 2014r. - 60 Uchwał, 2015r. - 65 Uchwał,
  2016r. - 65 Uchwał;

  - liczba przeprowadzonych konsultacji w latach 2014-2016 - 31 konsultacji;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  - nie utworzono gminnej rady seniorów;

  - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XX/155/17 z
  dnia 15 lutego

  2017 roku - adres strony pod którym uchwała jest dostępna:

  <http://zareby.ornet.pl/d/zareby/77uchwala155.pdf>
  http://zareby.ornet.pl/d/zareby/77uchwala155.pdf

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski


  Z poważaniem


  Joanna Rukat

  Załączniki