Instytucja: 

AUGUSTÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź przez AUGUSTÓW

  Znak:OP.1431.3.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej, informuję:

  Ad 1. W Gminie Miasto Augustów obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej

  Link: http://um-augustow.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=10910__

  Ad 2. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego powołano 22
  października 2015 r.

  Ad 3. W Gminie Miasto Augustów nie powołano rady oświatowej.

  Ad 4. Tak, w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

  Link:http://bip.um.augustow.pl/akty-prawne/uchwaly-rady-miejskiej-w-augustowie/uchway_podjte/podjete-w-2015-r-/uchwaly-rady-miejskiej-w-augustowie-podjete-na-x-sesji-w-dniu-8-07-2015-r-.html

  Ad 5. Rada Miejska w Augustowie podjęła: w roku 2014 – 83 uchwały, w
  roku 2015 – 171 uchwał, w roku 2016 – 124 uchwały.

  Ad 6. Gmina Miasto Augustów nie prowadzi odrębnego rejestru o liczbie
  przeprowadzonych konsultacji.

  Ad 7. W Gminie Miasto Augustów nie została utworzona młodzieżowa rada
  gminy.

  Ad 8.Tak, gminną radę seniorów utworzono 29 września 2015 roku.

  Ad 9. Gmina Miasto Augustów nie wyodrębniła funduszu sołeckiego.

  Ad 10. Nie dotyczy.

  Ad 11. Budżet Obywatelski funkcjonuje wyłącznie w oparciu o formę
  konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  Ad 12. W latach 2014-2015 nie przeprowadzano budżetu obywatelski,
  natomiast w 2016 roku kwota budżetu obywatelskiego wynosiła 200 000,00 zł.

  Z poważaniem

  Wojciech Walulik

  Załączniki

  • odpowiedz_na_wniosek.pdf