Instytucja: IZABELIN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZABELIN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie dostępu do informacji publicznej uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
  - nie;
  - nie;
  - nie;
  - tak, link:
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.207.17.pdf
  - uchwały Rady Gminy Izabelin podjęte w poszczególnych latach 2014-2016:
  2014 – 80,
  2015 – 92,
  2016 – 74;
  - Konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014 – 2016:
  - 2014r. – 2,
  - 2015r. – 8,
  - 2016r. – 7;
  - nie utworzono;
  - nie utworzono;
  - tak link
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2015/V.19.15.pdf
  - w Gminie Izabelin Wójt Gminy nie wydaje zarządzeń regulujących układ wykonawcy budżetu. Uchwały budżetowe przyjmowane przez Radę Gminy Izabelin są przygotowane w układzie: działy, rozdziały i paragrafy, dlatego też nie ma konieczności wydawania wyżej wskazanego zarządzenia. Poniżej link do budżetu Gminy Izabelin na rok 2018r.
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2015/V.19.15.pdf
  http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXXIII.290.17_z1-12.pdf
  - drugi link załącznik nr 11;
  - nie;
  - nie, jedynie fundusze sołeckie;
  - kwoty przeznaczone na fundusze sołeckie w latach 2014 – 2016:
  - w 2014r. kwota 226 976,85zł,
  - w 2015r. kwota 245 866,05zł.,
  - w 2016r. kwota 251 567,09zł.

  Z poważaniem
  Monika Kacprowicz

  tel. (+48 22) 722-89-30
  fax (+48 22) 722-80-06
  izabelin@izabelin.pl
  ----------------------------------------------
  Urząd Gminy Izabelin
  ul. 3 Maja 42
  05-080 Izabelin
  www.gmina.izabelin.pl

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZABELIN

  Twoja wiadomość

  Do: izabelin@izabelin.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:37.