Instytucja: 

JANOWO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWO

  Janowo, dnia 19.01.2018 roku

  *Szymon Osowski*

  *Bartosz Wilk*

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  SEK.1431.5.2018

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 roku o udostępnienie
  informacji publicznej informuję, jak niżej:

  1. **w Gminie Janowo obowiązuje uchwała nr XL/186/2017 Rady Gminy
  Janowo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku,
  http://bip.janowo.pl/art,469,uchwala-nr-xl1862017-rady-gminy-janowo-z-dnia-29-listopada-2017-r

  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3. nie powołano w gminie rady oświatowej,
  4. w Gminie Janowo obowiązuje uchwałanr XXIX/143/2009 Rady Gminy Janowo
  z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzenia konsultacji społecznych,
  http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/akty/58/11/Uchwala_Rady_Gminy_nr_XXIX_143_2009__w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych/
  5. liczba uchwał podjętych przez radę gminy w latach: 2014 -65,
  2015-72, 2016-54,
  6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach: 2014-1,
  2015-1, 2016-1,
  7. w Gminie Janowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  8. w Gminie Janowo nie utworzono gminnej rady seniorów,
  9. w Gminie Janowo wyodrębniono fundusz sołecki,
  http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/janowo_gmina_wiejska/akty/58/751/w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
  10. w Gminie Janowo nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie,
  11. w Gminie Janowo nie funkcjonuje fundusz obywatelski,
  12. nie dotyczy,
  13. nie dotyczy.

  Z poważaniem *Dorota Paczyńska* Sekretarz Gminy Janowo Urząd Gminy
  Janowo ul.Przasnyska 14 13-113 Janowo tel./89/626-41-06 {{ email }}

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • sekretarz.vcf
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_tSOmqTA.txt