Instytucja: 

JASIENICA ROSIELNA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENICA ROSIELNA

  W nawiązaniu do emaila z dnia 09.01.2018r. w sprawie udzielenia
  informacji publicznej, Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej podaje co
  następuje:

  1.W gminie nie podjęto uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej.

  2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3.Nie utworzono rady oświatowej.

  4.Obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami. Uchwała Nr XLIII/325/2010 z dnia 27.10.2010 umieszczona
  na stronie _http://jasienica.bip.krosoft.pl/?mainid=9&jb=722_

  5.Liczba uchwał przyjętych prze radę w roku 2014 - 16

       2015 -  73

       2016 – 82

  6.W latach 2014-2016 przeprowadzono po jednej konsultacji rocznie.

  7.Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8.Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9.Wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała nr V/27/2015 z dnia17.03.2015r.
  umieszczona na stronie http://jasienica.bip.krosoft.pl/?mainid=9&jb=1581

  10.Nie wydano żadnych zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego.

              11.W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

  Elżbieta Płonka
  Sekretarz Gminy

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4276@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENICA ROSIELNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@jasienicarosielna.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki