Instytucja: 

GÓRA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez GÓRA

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej
  ustosunkowuję się do postawionych przez Państwa pytań, a dotyczących Gminy
  Góra.

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  ODPOWIEDŹ: Nie, gmina nie podjęła uchwały w sprawie trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej. Brak uchwały wynika z tego, że do tej pory nie
  zgłoszono żadnego wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, ani też nie wykazano
  aktywności obywatelskiej w tym zakresie, mimo, że gmina w ramach forum
  organizacji pozarządowych informowała o tej możliwej formie aktywności.

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  ODPOWIEDŹ: Nie, gmina poinformowała organizacje pozarządowe o możliwości
  utworzenia gminnej rady działalności pożytku publicznego, jednak organizacje
  pozarządowe uznały, że dotychczasowa formuła forum organizacji pozarządowych
  sprawdza się i nie ma potrzeby tworzenia rady. Uzgodniono jednak, że jeżeli
  zajdzie taka potrzeba organizacje pozarządowe wystąpią z inicjatywą w tym
  zakresie.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),

  ODPOWIEDŹ: Nie, do tej pory w gminie nie utworzono rady oświatowej.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  ODPOWIEDŹ: Tak, Rada Miejska Góry uchwałą nr XXIV/200/04 z dnia 14 grudnia
  2004 r. określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  na terenie Gminy Góra.

  Link do strony: http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=3522||m=54

  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  ODPOWIEDŹ:

  Rok

  Liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską Góry

  2014

  95

  2015

  105

  2016

  107

  6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  ODPOWIEDŹ:

  Rok

  Liczba przeprowadzonych konsultacji

  2014

  0

  2015

  1

  2016

  3

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).

  ODPOWIEDŹ: Nie. Mimo kilku inicjatyw ze strony młodzieży, kiedy gmina
  chciała podjąć formalne działania sankcjonujące utworzenie rady, młodzież
  odstępowała od działań w celu utworzenia młodzieżowej rady gminy.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).

  ODPOWIEDŹ: Nie, do tej pory w gminie nie utworzono rady seniorów.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

  ODPOWIEDŹ: Tak, w gminie funkcjonuje fundusz sołecki.

  Link do uchwały: http://www.bip.gora.com.pl/content.php?cms_id=2642

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  ODPOWIEDŹ: W związku z realizacją funduszu sołeckiego nie wydawano
  zarządzeń, a informacja o wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych
  sołectw, w kolejnych latach była wyliczana i przekazywana sołectwom w drodze
  korespondencyjnej.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  ODPOWIEDŹ: Fundusz obywatelski funkcjonował w Gminie Góra przez 2 lata (w
  roku 2015 i w 2016). Obecnie fundusz obywatelki nie jest
  realizowany.

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  ODPOWIEDŹ: W latach 2015 i 2016 budżet obywatelski miał formę konsultacji z
  mieszkańcami. Aktualnie w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  ODPOWIEDŹ:

  Rok

  Kwota

  budżetu obywatelskiego

  [zł]

  2014

  0,00

  2015

  200 000,00

  2016

  200 000,00

  Z poważaniem


  Tadeusz Otto

  Sekretarz Miasta i Gminy Góra

  tel. 65 544 36 05 lub 601 827 611

  Załączniki

  • image001.emz
  • image002_4SR6gsz.png
  • image003_N9hIfdy.png