Instytucja: 

Jaworzno

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Jaworzno

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na adres mailowy tut. Urzędu w dniu 2.12.2017 r. przedstawiam poniższe informacje zebrane od poszczególnych komórek merytorycznych w UM:

  Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Pytanie - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Odpowiedź: Tak, utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie (Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz Zarządzenie Nr WZ.0050.47.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 stycznia 2016 r. dot. powołania składu osobowego).

  Pytanie - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie powołano rady oświatowej.

  Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedź: Tak.

  Konsultowanie treści projektów uchwał w Jaworznie reguluje uchwała Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. - uchwała dostępna na stronie BIP – http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,17040.html . Uchwała zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zbierania opinii o projektach uchwał oraz terminy wnoszenia uwag i opinii (zgodnie z formularzem) przez przedstawicieli organizacji pozarządowymi.

  W Jaworznie zasady organizacji spotkań z mieszkańcami reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr OR.120.42.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz zarządzenie zmieniające Nr OR.120.63.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. - treść w załączniku.

  Pytanie - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odpowiedź: Rada Miejska w Jaworznie przyjęła:
  w 2014 r. - 107 uchwał,
  w 2015 r. - 208 uchwał,
  w 2016 r. - 141 uchwał.

  Pytanie - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odpowiedź:

  ROK 2014

  1) Dzielnica Podłęże – koncepcja zagospodarowania osiedlowego parku. W konsultacjach, które trwały od marca do czerwca 2014 r. udział wzięło około 800 mieszkańców.

  2) Osiedle Stałe - konsultacje dot. p rojektu rewitalizacji Parku im. Lotników Polskich. Konsultacje trwały od października 2014 r. do czerwca 2015 r. W konsultacjach wzięło udział około 400 mieszkańców miasta.

  3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Ciężkowice, Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Bory, Warpie).

  ROK 2015

  1) Konsultacje społeczne w ramach projektu „Miasto siedmiu rynków” (rozpoczęły się w marcu 2015 r.) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków, którego celem jest rewitalizacja centralnych miejsc danej dzielnicy (Jeleń: 3 spotkania, Byczyna: 3 spotkania)

  2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2015 r. - 7 spotkań

  ROK 2016

  1) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków (Długoszyn: 4 spotkania, Ciężkowice: 1 spotkanie, Dąbrowa Narodowa: 2 spotkania, Osiedle Tadeusza Kościuszki – 1 spotkanie, Byczyna – otwarcie rynku i konsultacje

  2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2016 r. - 7 spotkań 3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Jeleń, Długoszyn)

  4) Spotkania – tematy bieżące dzielnicy:

  - Osiedle Stałe – 2 spotkania w 2016 r. (inwestycje, parkingi),

  - Ciężkowice – 3 spotkania w 2016 r. (inwestycje, plany powstania prywatnej kopalni, postępowania środowiskowe),

  - Góra Piasku – 1 spotkanie w 2016 r. (PSZOK, kopalnia Mariola),

  - Śródmieście – 2 spotkania - Park Nowych Mieszkańców (Park Chrząstówka), rewitalizacja skweru na Nowej w osiedlu OTK,

  - Byczyna – konsultacje – plany inwestycyjne i kulturalne w dzielnicy.

  W każdym roku organizowanych jest kilkadziesiąt spotkań w ramach JBO – dyskusje, debaty, spotkania w 20 obszarach konsultacyjnych oraz posiedzenia komisji/zespołów obszarowych ds JBO.

  Pytanie - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: Tak . (Uchwała nr XLVIII/635/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna i nadania jej statutu)

  Pytanie - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: Tak . (Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu)

  Pytanie - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Odpowiedź: nie dotyczy Gminy Miasta Jaworzna (Jaworzno jest miastem na prawach powiatu - brak sołectw)

  Pytanie - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odpowiedź: j.w.

  Pytanie - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Odpowiedź: Tak. W Gminie Miasta Jaworzna funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim rozpoczęły się w J aworznie w 2013 roku. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim regulują uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie:

  - Nr XXXII/456/2013 z dnia 17 maja 2013 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/uchwala_JBO_2014.pdf

  - Nr XLVI/604/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - treść uchwały - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/akt.pdf

  i treść załącznika - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/zalacznik.pdf

  - Nr VII/78/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/uchwala_jbo.pdf

  - Nr XVIII/263/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/18-263-2016.pdf

  - Nr XXVIII/404/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. - treść dostępna pod adresem - http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30736.html

  Wszelkie informacje na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie www.jbo.jaworzno.pl – aktualności, efekty, zasady, regulacje prawne, harmonogram JBO.

  Pytanie - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odpowiedź: W Jaworznie budżet partycypacyjny funkcjonuje ściśle na zasadach konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  Pytanie - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego zaplanowane w poszczególnych latach to:
  w 2014 r. - 2 021 425,00 zł
  w 2015 r. - 2 931 630,00 zł
  w 2016 r. - 2 520.790,00 zł

  Anna Młynarczyk
  Referat Organizacyjny
  Wydział Organizacyjny i Kadr
  tel. (32) 61 81 638

  ----- Przekazana wiadomość -----
  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Wysłane: sobota, 2 grudzień 2017 23:40:01
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  --

  Załączniki

  • zarz._zm._OR.120.63.2012..odt
  • zarz._OR.120.42.2011.odt
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Jaworzno

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany na adres mailowy tut. Urzędu w dniu 2.12.2017 r. przedstawiam poniższe informacje zebrane od poszczególnych komórek merytorycznych w UM:

  Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Pytanie - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Odpowiedź: Tak, utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie (Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie oraz Zarządzenie Nr WZ.0050.47.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 25 stycznia 2016 r. dot. powołania składu osobowego).

  Pytanie - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Odpowiedź: Nie. W Gminie Miasta Jaworzna nie powołano rady oświatowej.

  Pytanie - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedź: Tak.

  Konsultowanie treści projektów uchwał w Jaworznie reguluje uchwała Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. - uchwała dostępna na stronie BIP – http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,17040.html . Uchwała zawiera szczegółowe regulacje dotyczące zbierania opinii o projektach uchwał oraz terminy wnoszenia uwag i opinii (zgodnie z formularzem) przez przedstawicieli organizacji pozarządowymi.

  W Jaworznie zasady organizacji spotkań z mieszkańcami reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna Nr OR.120.42.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz zarządzenie zmieniające Nr OR.120.63.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. - treść w załączniku.

  Pytanie - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odpowiedź: Rada Miejska w Jaworznie przyjęła:
  w 2014 r. - 107 uchwał,
  w 2015 r. - 208 uchwał,
  w 2016 r. - 141 uchwał.

  Pytanie - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odpowiedź:

  ROK 2014

  1) Dzielnica Podłęże – koncepcja zagospodarowania osiedlowego parku. W konsultacjach, które trwały od marca do czerwca 2014 r. udział wzięło około 800 mieszkańców.

  2) Osiedle Stałe - konsultacje dot. p rojektu rewitalizacji Parku im. Lotników Polskich. Konsultacje trwały od października 2014 r. do czerwca 2015 r. W konsultacjach wzięło udział około 400 mieszkańców miasta.

  3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Ciężkowice, Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Bory, Warpie).

  ROK 2015

  1) Konsultacje społeczne w ramach projektu „Miasto siedmiu rynków” (rozpoczęły się w marcu 2015 r.) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków, którego celem jest rewitalizacja centralnych miejsc danej dzielnicy (Jeleń: 3 spotkania, Byczyna: 3 spotkania)

  2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2015 r. - 7 spotkań

  ROK 2016

  1) Realizacja projektu Miasto 7 Rynków (Długoszyn: 4 spotkania, Ciężkowice: 1 spotkanie, Dąbrowa Narodowa: 2 spotkania, Osiedle Tadeusza Kościuszki – 1 spotkanie, Byczyna – otwarcie rynku i konsultacje

  2) Wydział Urbanistyki i Architektury (dyskusje publiczne + konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach) W 2016 r. - 7 spotkań 3) konsultacje dot. inwestycji kanalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach (Jeleń, Długoszyn)

  4) Spotkania – tematy bieżące dzielnicy:

  - Osiedle Stałe – 2 spotkania w 2016 r. (inwestycje, parkingi),

  - Ciężkowice – 3 spotkania w 2016 r. (inwestycje, plany powstania prywatnej kopalni, postępowania środowiskowe),

  - Góra Piasku – 1 spotkanie w 2016 r. (PSZOK, kopalnia Mariola),

  - Śródmieście – 2 spotkania - Park Nowych Mieszkańców (Park Chrząstówka), rewitalizacja skweru na Nowej w osiedlu OTK,

  - Byczyna – konsultacje – plany inwestycyjne i kulturalne w dzielnicy.

  W każdym roku organizowanych jest kilkadziesiąt spotkań w ramach JBO – dyskusje, debaty, spotkania w 20 obszarach konsultacyjnych oraz posiedzenia komisji/zespołów obszarowych ds JBO.

  Pytanie - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: Tak . (Uchwała nr XLVIII/635/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna i nadania jej statutu)

  Pytanie - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedź: Tak . (Uchwała Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu)

  Pytanie - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Odpowiedź: nie dotyczy Gminy Miasta Jaworzna (Jaworzno jest miastem na prawach powiatu - brak sołectw)

  Pytanie - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odpowiedź: j.w.

  Pytanie - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Odpowiedź: Tak. W Gminie Miasta Jaworzna funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim rozpoczęły się w J aworznie w 2013 roku. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim regulują uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie:

  - Nr XXXII/456/2013 z dnia 17 maja 2013 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/uchwala_JBO_2014.pdf

  - Nr XLVI/604/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - treść uchwały - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/akt.pdf

  i treść załącznika - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/Archiwum/zalacznik.pdf

  - Nr VII/78/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/uchwala_jbo.pdf

  - Nr XVIII/263/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - treść dostępna pod adresem - http://www.jbo.jaworzno.pl/images/18-263-2016.pdf

  - Nr XXVIII/404/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. - treść dostępna pod adresem - http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30736.html

  Wszelkie informacje na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie www.jbo.jaworzno.pl – aktualności, efekty, zasady, regulacje prawne, harmonogram JBO.

  Pytanie - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odpowiedź: W Jaworznie budżet partycypacyjny funkcjonuje ściśle na zasadach konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  Pytanie - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego zaplanowane w poszczególnych latach to:
  w 2014 r. - 2 021 425,00 zł
  w 2015 r. - 2 931 630,00 zł
  w 2016 r. - 2 520.790,00 zł

  Anna Młynarczyk
  Referat Organizacyjny
  Wydział Organizacyjny i Kadr
  tel. (32) 61 81 638

  ----- Przekazana wiadomość -----
  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Wysłane: sobota, 2 grudzień 2017 23:40:01
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • zarz._zm._OR.120.63.2012._yoPuL5X.odt
  • zarz._OR.120.42.2011_YcX3Jzj.odt