Instytucja: KOŁOBRZEG

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. udostępnienia informacji publicznej przez KOŁOBRZEG

  Szanowni Panowie
  Szymon Osowski
  Bartosz Wilk
  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W załączeniu przesyłam w formie elektronicznej odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. (wpływ do tut. urzędu 11.01.2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej.

  Pozdrawiam,
  Danuta Nowak
  Kierownik Biura Rady Miasta
  tel. 94 35 51 601
  e-mail brm1@um.kolobrzeg.pl

  Załączniki

 • [autoresponder]Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁOBRZEG

  List dotarł do skrzynki pocztowej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Niniejsza odpowiedź jest automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na adres poczty elektronicznej urzad@um.kolobrzeg.pl i nie należy na nią odpowiadać. W zależności od treści wiadomości, list zostanie przekazany do właściwej osoby wskazanej w email'u albo rzeczowo właściwej jednostki organizacyjnej z poleceniem udzielenia odpowiedzi.
  Na adres poczty elektronicznej urzad@um.kolobrzeg.pl należy przesyłać korespondencję, która nie wymaga zachowania szczególnego sposobu jej przesłania, określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy sprawa, z którą zwraca się nadawca korespondencji wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia, zaświadczenia, wówczas taką korespondencję, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, należy skierować na adres elektronicznej skrzynki podawczej na stronie www.bip.um.kolobrzeg.pl albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

  Zgłoszenie dotyczące funkcjonowania skrzynki pocztowej lub braku odpowiedzi prosimy zgłaszać pod numerem telefonu +48943551500.