Instytucja: KOŚCIAN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIAN

  1431.5.2018

  Sz. P.

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo!

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 roku, Wójt Gminy Kościan informuje, iż w Gminie Kościan:

  1) nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  2) nie utworzono Rady działalności pożytku publicznego,

  3) nie powołano rady oświatowej,

  4) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
  określa Uchwała Nr XXIII / 301 / 17 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia
  2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  http://bip.gminakoscian.pl/bip/5522.html

  5) a) w roku 2014 Rada Gminy Kościan podjęła 123 uchwały, w tym: 91
  uchwał w ramach kadencji 2010 - 2014 oraz 32 uchwały w kadencji 2014 -
  2018,

  b) w roku 2015 Rada Gminy Kościan podjęła 121 uchwał,

  c) w roku 2016 Rada Gminy Kościan podjęła 132 uchwały,

  6) w latach 2014 - 2016 nie przeprowadzono konsultacji społecznych z
  mieszkańcami,

  7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  8) nie utworzono gminnej rady seniorów,

  9) fundusz sołecki został wyodrębniony Uchwałą Nr XXXIII/410/17 Rady
  Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy
  Kościan na rok 2018: http://bip.gminakoscian.pl/bip/6186.html

  10) zarządzenia organu wykonawczego publikowane są pod następującym
  adresem: http://bip.gminakoscian.pl/bip/98.html

  11) nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) rozumiany jako
  konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu w sprawie przeznaczenia
  części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

  12) nie funkcjonuje również budżet obywatelski (partycypacyjny) oparty o
  inną konstrukcję prawną.

  Wójt Gminy Kościan

  /-/ Andrzej Przybyła