Instytucja: STOSZOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOSZOWICE

  Witam, odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r., który wpłynął do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej poniżej udzielam odpowiedzi na pytania wskazane w Państwa wniosku.

  * czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Nie obowiązuje.

  * czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Nie utworzono.

  * czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Nie powołano.

  * czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Tak obowiązuje.

  http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2015/124/2954.pdf

  * informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  2014 - 63 uchwały

  2015 - 68 uchwał

  2016 - 83 uchwały

  * informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  1 - zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02.02.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  sołectwa Budzów, sołectwa Grodziszcze, sołectwa Lutomierz i sołectwa Stoszowice w sprawie zmiany urzędowych nazw i rodzajów
  miejscowości

  * czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Nie utworzono.

  * czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Nie utworzono, grupy seniorów działają nieformalnie.

  * czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Tak, wyodrębniony został Fundusz Sołecki. Środki Funduszu Sołeckiego zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Stoszowice
  uchwałą Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.,

  http://stoszowice.probip.pl/ogloszenia/2016;6943.html

  * link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Nie wydano zarządzeń w tym zakresie.

  * czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Nie.

  * jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Nie.

  * jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Nie dotyczy.

  Pozdrawiam

  Iwona Aibin

  Sekretarz Gminy

 • FW: odpowiedź na informację publiczną przez STOSZOWICE

  Mirela Paradowska
  Inspektor
  tel. 56 697 68 21
  mirela.paradowska@jablonowopomorskie.pl

  -------------------------------------------------------------------------------

  Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
  ul. Główna 28
  87-330 Jabłonowo Pomorskie
  NIP 874-17-64-775

  -------------------------------------------------------------------------------
  sekretariat@jablonowopomorskie.pl ,
  http://www.jablonowopomorskie.pl
  tel. 56 697 68 00 , fax 56 697 90 01
  -------------------------------------------------------------------------------
  Klauzula informacyjna:
  Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Grzegorz Szajerka, ZastępcąIOD p. Hanna Drączkowska, kontakt: iodo@jablonowopomorskie.pl. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat lub na czas realizacji umowy. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących narusza przepisy RODO.

  Załączniki

  • doc01475120220523072121.pdf (nieskanowany) Skanuj