Instytucja: BISKUPIEC

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez BISKUPIEC

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 r.
  informuję, że:
  ad. 1 - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej,
  ad. 2- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  ad. 3- nie powołano w gminie rady oświatowej,
  ad. 4- link do uchwały
  www.bip.ires.pl/gfx/biskupiec/files/uchwaly/2017/sesja_38/UCHWALA_NR_XXXVIII_254_2017.pdf
  ad.5- rok 2014-64 uchwały, 2015-87 uchwał, 2016-90 uchwał,
  ad.6- przeprowadzono 1 konsultacje
  ad.7- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  ad.8- nie utworzono gminnej rady seniorów,
  ad.9- w budżecie gminy Biskupiec wyodrębniono fundusz sołecki, link do
  strony z uchwałą nr XIX/127/2016 z dnia 25.03.2016
  www.bip.biskupiec.pl/16754.16757,25995,26299/26299/art32864.html
  ad.10-nie przyjęto zarządzeń burmistrza w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego,
  ad.11- obecnie nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski,
  Budżet obywatelski funkcjonował w 2015 r. , konsultacje przeprowadzono
  na podstawie Zarządzenia nr 239/2014 Burmistrza Biskupca z 03.09.2014
  ad.13- kwota budżetu obywatelskiego w 2015 r. to 151.500 zł

  Z poważaniem
  Jolanta Zawadzka
  Biuro Rady