Instytucja: Krosno

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krosno

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.krosno.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 15:27

 • Fwd: odp. Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Krosno

  OK.1431.8.2018.F


  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (e-mail) informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. z uwagi na szeroki zakres wniosku oraz konieczność zebrania danych od Wydziałów Urzędu Miasta Krosna.

  Paweł Mierzyński
  Naczelnik
  Wydziału Organizacyjnego,
  Zarządzania Kadrami i Kontroli

 • odp. dla Watchdog przez Krosno

  OK.1431.8.2018.F


  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (e-mail) poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

  Odp. 1) W gminie obowiązuje uchwała nr XL/845/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
  Link do uchwały:
  http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-376-17178

  Odp. 2) W Krośnie w roku 2010 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr LXVII/1136/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. utworzono Miejską Radę Działalności pożytku publicznego. Obecnie funkcjonuje 4 kadencja w/w Rady.

  Odp. 3) W gminie nie została powołana rada oświatowa.

  Odp.4) W Gminie Miasto Krosno obowiązuje Uchwała Nr LXI/1374/14 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna. Uchwałą dostępna jest na stronie www.bip.umkrosno.pl – menu podmiotowe – zakładka prawo - Uchwały Rady Miasta Krosna VI kadencja (2010-2014) - Uchwały Rady Miasta Krosna podjęte na LXI sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r.
  Podaję link: http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-273-10910

  Odp. 5) Liczba uchwał podjętych w latach 2014-2016 - łącznie 1168 uchwał
  Rok 2014 – 432
  Rok 2015 – 347
  Rok 2016 - 389

  Odp. 6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
  Rok 2014 – 4
  Rok 2015 – 1
  Rok 2016 – 3
  Nie zostały tu uwzględnione konsultacje społeczne organizowane przez np. Zarząd Województwa Podkarpackiego.

  Odp.7) Młodzieżowa Rada Miasta Krosna została powołana Uchwałą XXIX/619/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz nadania jej statutu.

  Odp.8) W Krośnie w roku 2017 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr XL/841/17 z dnia 28 lutego 2017 utworzono Krośnieńską Radę Seniorów.

  Odp.9) Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego ponieważ fundusze sołeckie działają wyłącznie w gminach posiadających sołectwa. Gmina Miasto Krosno jest natomiast gminą miejską - jednocześnie miastem na prawach powiatu (tzw. powiat grodzki).
  Odp.10) nie dotyczy

  Odp. 11, 12, 13) Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym

  Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym czy, w Krośnie, „budżetem 50/50”, w obecnej formule jest realizowany w Krośnie po raz drugi. Wcześniej, przez dwa lata zadania były publikowane na platformie konsultacyjnej „dobre pomysły”, gdzie mogły być oceniane i komentowane przez internautów. Ze względu na fakt, że firma, która była dostawca usług (licencjodawcą platformy „dobre pomysły”) została zlikwidowana czy przestała rozwijać tą usługę, zadania, które są realizowane w formule 50 / 50 publikowane są na stronie krosno.pl, której administratorem jest Urząd Miasta Krosna.
  W Krośnie przyjęto formę, która realizowana była już od dłuższego czasu (na podstawie statutów jednostek pomocniczych): to Jednostki pomocnicze miasta (dzielnice i osiedla) pośredniczą w formułowaniu zadań i decydują o tym, co w danej dzielnicy czy osiedlu powinno być zrealizowane. Nowością będąca odpowiedzią na zmieniające się standardy i na powszechność „budżetów obywatelskich” w innych samorządach , od czasu działania platformy „dobre pomysły”, były dodatkowe konsultacje społeczne w Internecie oraz otwarcie na uwagi i pomysły mieszkańców miasta.
  Obecnie proces tworzenia budżetu partycypacyjnego wygląda następująco:
  • zgłaszanie pomysłów przez Zarządy dzielnic i osiedli
  • weryfikacja i ocena formalna – Urząd Miasta Krosna – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK i wydziały merytoryczne
  • poinformowanie zarządów dzielnic i osiedli o wyniku weryfikacji
  • publikacja pomysłów na stronie krosno.pl i informacja do mediów o uruchomieniu konsultacji za pośrednictwem formularza na stronie krosno.pl
  • ocena zadań przez mieszkańców
  • konsultacje ocenionych zadań (wraz z nowymi pomysłami dodanymi przez mieszkańców) z Zarządami Dzielnic i Osiedli - przekazanie uwag, które wpłyną do Zarządów
  • przekazanie zadań skierowanych do realizacji do wydziału Budżetowo-Finansowego i wydziałów merytorycznych.

  Uwarunkowania formalne zadań zgłaszanych w ramach budżetu partycypacyjnego (50/50):
  • Szacowany koszt pojedynczego zadania nie powinien przekraczać dwukrotności kwoty pozostającej do dyspozycji Dzielnicy/Osiedla – oznacza to, że zadania inwestycyjne (bo do nich stosuje się tą zasadę) finansowane są w połowie z budżetu „przynależnego” dzielnicy / osiedlu i w połowie z budżetu Miasta.
  • Środki będące do dyspozycji stanowią sumę środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz pulę środków przyznanych na 2018 rok.
  • Zgłaszane zadania powinny obejmować: nazwę zadania, zakres rzeczowy, lokalizację zadania, szacowany koszt całkowity realizacji zadania
  • Forma przekazania zadań: pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej „papierowej”
  • Komórka koordynująca przyjmowanie zadań: Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK
  • Komórka odpowiedzialna za publikację zadań na stronie krosno.pl oraz za konsultacje społeczne: Wydział Promocji i Turystyki UMK
  • Komórka odpowiedzialna za kwestie finansowe: Wydział Budżetowo-Finansowy

  Zadania, zgłoszone przez dzielnice i osiedla w edycji budżetu 2017/18 są dostępne na stronie internetowej miasta:
  http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski-5050/

  W poprzedniej edycji (2016/2017) były to zadania bardzo zbliżone.
  Kwoty:
  2014 r. – 1 000 000 zł
  2015 r. - 700 000 zł
  2016 r. – 700 000 zł

  z up. Prezydenta
  Katarzyna Oberc
  Zastępca Naczelnika
  Wydziału Organizacyjnego, Zarządzania Kadrami i Kontroli
  Urząd Miasta Krosna

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krosno

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@um.krosno.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:15