Instytucja: 

BOGORIA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez BOGORIA

  Bogoria, dn. 15.01.2018 r.

  Or.1431.1.2018

  **

  **

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *Ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa*

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 09.01.2018 r. udzielam następujących informacji:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  Tak obowiązuje.

  http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2011_U_45.pdf

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

  Nie powołano w gminie rady oświatowej.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

  W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami, natomiast obowiązuje uchwała w sprawie
  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
  działalności statutowej tych organizacji.

  http://www.bip.bogoria.pl/pliki/2010_U_19.pdf

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Rada Gminy Bogoria przyjęła w latach 2014-2016 następującą ilość uchwał:

  2014 – 97;2015 – 88;2016 - 100

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Przeprowadzono następującą liczbę konsultacji:

  2014 – 1;2015 – 2; 2016 – 5

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).

  Nie utworzono.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).

  Nie utworzono.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego.

  Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego.

  http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyBogoria/document/196799/Uchwała_XXVII_229_2017

  http://www.bip.bogoria.pl/page.php?id=311http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keywords

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  Nie posiadamy linku do obowiązujących zarządzeń wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego, ponieważ gmina nie realizuje funduszu
  sołeckiego.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

  W gminie Bogoria nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski oparty o inną konstrukcję
  prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Nie wyznaczono w latach 2014-2016 kwoty budżetu obywatelskiego.

  Urząd Gminy w Bogorii

  ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

  Pyza Monika