Instytucja: DĄBROWA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Nadawca potwierdził dostarczanie wiadomości przez DĄBROWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
  styczeń 2018 do "sekretarz@ug-dabrowa.pl" <sekretarz@ug-dabrowa.pl> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • informacja publiczna przez DĄBROWA

  Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej Gminy Dąbrowa
  informuję dotyczące

  1. Tak obowiązuje w gminie uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

  Uchwała: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2540 <http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2540>

  Zmiana uchwały: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3332
  <http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3332>

  2. Powołano Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

  3. Nie powołano rady oświatowej,

  4. W gminie obowiązuje uchwała dot. Konsultacji z mieszkańcami

  Link: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3406 <http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=3406>

  5. Liczba podjętych uchwał w latach 2014-2016 – 191

  6. Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2014-2016 – 0,

  7. Tak, utworzono Młodzieżową Radę Gminy,

  8. Tak, utworzono Gminną Redę Seniorów,

  9. Tak wyodrębniono fundusz sołecki: http://bip.ug-dabrowa.pl/?a=2976

  10. Brak zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego,

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,

  12. Brak

  13. Brak

  Andrzej Konieczka

  Sekretarz Gminy Dąbrowa

 • Nadawca potwierdził dostarczanie wiadomości przez DĄBROWA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
  styczeń 2018 do "sekretarz@ug-dabrowa.pl" <sekretarz@ug-dabrowa.pl> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.