Instytucja: 

BRALIN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRALIN

  Dzień dobry!
  Przekazuję odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek tj.

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej?
  Odpowiedz: nie obowiązuje w gminie taka uchwała.

  2. Czy utworzono gminna radę działalności pożytku publicznego ?
  Odpowiedz: nie utworzono w gminnie takiej rady ?

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową ?
  Odpowiedz: nie ma w gminie takiej rady.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami ?
  Odpowiedz: taka uchwała w naszej gminie obowiązuje. Uchwała Nr IIIV/145/2016
  z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bralin.
  http://bralin.bip.net.pl/?a=5343

  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.
  Odpowiedz: 2014 - 16 uchwał, 2015 - 68 uchwał, 2016 - 75 uchwał.

  6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.
  Odpowiedz: w latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie
  projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
  kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
  rok.

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy?
  Odpowiedz: nie utworzono.

  8. Czy utworzono gminną radę rade seniorów?
  Odpowiedz: nie utworzono.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?
  Odpowiedz: w gminie wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała Nr XXIV/95/2016 w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących fundusz sołecki.
  http://bralin.bip.net.pl/?a=5038

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  Odpowiedz: Wójt Gminy nie wydał żadnych zarządzeń w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego w gminie.

  11. Czy w gminie obowiązuje budżet obywatelski?
  Odpowiedz: nie obowiązuje.

  12. W jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski?
  Odpowiedz: budżet taki nie obowiązuje.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego?
  Odpowiedz: budżet taki nie obowiązuje.

  Z poważaniem Zbigniew Łatka - sekretarz Gminy Bralin.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRALIN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:28.