Instytucja: JANIKOWO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez JANIKOWO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 09.01.2018 r. gmina Janikowo
  informuje, że:

  ad. 1

  |W gminie Janikowo nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego ( art. 19c).

  ad. 2

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  ad. 3

  Nie powoływano w gminie rady oświatowej.

  ad. 4

  W gminie Janikowo funkcjonuje Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w
  Janikowie z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych .

  http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/2784/wiadomosc/223835/uchwala_nr_xxxiv2602014_rady_miejskiej_w_janikwie_z_dnia_21_lute

  ad. 5

  Liczba podjętych uchwała przez Radę Miejską: w 2014 r. - 80, w 2015 r. -
  74, w 2016 r. - 80.

  ad.6

  W latach 2014-2016 - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  - 4

  ad.7

  Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  ad.8

  Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  ad.9

  W gminie utworzono fundusz sołecki- Uchwała nr XXII/184/2017 Rady
  Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie funduszu
  sołeckiego.

  http://bip.janikowo.bipgmina.pl/wiadomosci/2784/wiadomosc/365763/uchwala_nr_xxii1842017_rady_miejskiej_w_janikowie_z_dnia_24_lute

  ad. 10

  Nie wydawano zarządzeń w przedmiotowej sprawie.

  ad. 11

  W gminie nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

  z poważaniem

  Aleksandra Szczesiak

  sekretarz

  Gmina Janikowo

  ul. Przemysłowa 6

  88-160 Janikowo