Instytucja: JEZIORA WIELKIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na złożony wniosek przez JEZIORA WIELKIE

  Jeziora Wielkie, 12 stycznia 2018r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedni na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
  uprzejmie informujemy że:

  1) W gminie Jeziora Wielkie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej.

  2) W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego.

  3) W gminie Jeziora Wielkie nie powołano radę oświatową.

  4) W gminie Jeziora Wielkie jest podjęta uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami link
  http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/3041/wiadomosc/130997/uchwala_nr_v222007_rady_gminy_w_jeziorach_wielkich_z_dnia_1_lute

  5) Rada Gminy w Jeziorach Wielkich w 2014r. przyjęła 59 uchwal, w 2015r.
  67, a w 2016 - 50 uchwał.

  6) Gmina Jeziora Wielkie przeprowadzała konsultacje w poszczególnych
  latach 2014 - 2 , 2015 -4 , 2016 -1 ,

  7)W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy.

  8) W gminie Jeziora Wielkie nie utworzono gminnej Rady Seniorów.

  9) Jest wyodrębniony w gminie Jeziora Wielkie fundusz sołecki link
  http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/wiadomosci/3041/wiadomosc/258811/uchwala_nr_vi362015_rady_gminy_w_jeziorach_wielkich_z_dnia_30_ma

  10) Wójt Gminy nie wydał zarządzeń dotyczących przedsięwzięć
  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

  11) W gminie Jeziora Wielkie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12) nie dotyczy.

  13) nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  G. Leśniewska

  Odpowiedź przygotował

  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

  E. Żurawska