Instytucja: 

OSIELSKO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OSIELSKO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
  styczeń 2018 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIELSKO

  Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska
  o udostępnienie informacji informuję, co następuje:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
  tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
  ta uchwała – tak obowiązuje Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia
  2015 w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urzędowy Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz.
  1468)

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4683&y=2015&q=inicjatywy

  ze zmianami: w 2015 r. Dz. Urz. poz. 2604, w 2016 r. Dz.Urz. poz. 1064, w 2017
  r. poz. 2761 https://sip.lex.pl/#/act/52168434?unitId=par(1)

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4911&y=2015&q=lokalnej

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=5258&y=2016&q=inicjatywy

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=6129&y=2017&q=inicjatywy

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - Nie.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) –
  nie.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
  dostępna ta uchwała - Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 w
  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r., poz. 1079)

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=4621&y=2015&q=inicjatywy

  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016:

  - w roku 2014 – razem 118, w tym 18 w nowej kadencji,

  - w roku 2015 – 130,

  - w roku 2016 – 100 uchwał.

  6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016 – na podstawie uchwały, o której mowa w pkt 4:

  - 2014 r. – 0

  - 2015 r. – 1 – zawiadomienie o konsultacjach:
  http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
  http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4731&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

  Wyniki konsultacji:
  http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy
  http://bip.osielsko.pl/?app=zarzadzenia&nid=4852&y=2015&which=W%C3%B3jta+Gminy

  - 2016 r. – 1 – w sprawie strategii rozwoju gminy:
  http://bip.osielsko.pl/?cid=569

  Jednocześnie należy podkreślić, że konsultacje przeprowadza się także na
  podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  http://bip.osielsko.pl/?cid=434

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym) – była utworzona Uchwałą nr III/17/08 Rady Gminy z dnia 26 marca 2008
  r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Osielsko oraz nadania jej
  statutu, obecnie nie funkcjonuje.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym) - Nie

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – w Gminie Osielsko wyodrębniono fundusz
  sołecki - Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy z dnia 31 marca 2014 w sprawie
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Osielsko funduszu sołeckiego

  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego
  http://bip.osielsko.pl/?app=uchwaly&nid=3981&y=2014&q=funduszu+so%C5%82eckiego

  10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie – ustawa o funduszu sołeckim nie zawiera
  delegacji do wydania zarządzeń przez organ wykonawczy w związku z czym
  kompetencje wójta określone w ustawie są realizowane bez formy zarządzenia.

  11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego) - w Gminie Osielsko poza funduszem sołeckim
  nie funkcjonuje inny budżet partycypacyjny.

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
  w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – w Gminie
  Osielsko taki budżet nie funkcjonuje.

  13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016. – w związku z odpowiedziami w punktach 11-12 – nie dotyczy.

  Natomiast wykonanie funduszu sołeckiego w tych latach przedstawia się
  następująco:

  1) rok 2016 - Plan 271.489,63 zł, wykonanie 264.449,33 zł ( 97,4% wykonania
  planu),

  2) rok 2015 - Plan 261.915,12 zł, wykonanie 255.075,98 zł ( 97,39% wykonania
  planu),

  3) rok 2014 - Plan 234.593,00 zł, wykonanie: 219.877,65 zł (93,73% wykonania
  planu).

  Informację sporządziła 11 stycznia 2018 r. Maria Domańska - Sekretarz Gminy
  Osielsko.