Instytucja: 

RADOMIN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź przez RADOMIN

  Radomin, dnia 23 stycznia 2018 r.

  SE.1431.3.2018**

  *Sieć Obywatelska*

  *Watchdog Polska *

  **

  *Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  09.01.2018 r. informuję, że w Gminie Radomin:

  - nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne;

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - nie powołano rady oświatowej;

  - link do uchwały:
  http://bip.radomin.pl/plik,2125,uchwala-nr-xxiii-117-12-rady-gminy-radomin-z-dnia-24-kwietnia-2012-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-radomin.pdf;

  - liczba przyjętych uchwał: w 2014 r. – 101, 2015 r. – 94, 2016 r. – 89;

  - liczba przeprowadzonych konsultacji w latach 2014-2016 – 3;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  - nie utworzono gminnej rady seniorów;

  - tak, link do uchwały:
  http://bip.radomin.pl/plik,5083,uchwala-nr-xxxii-231-17-rady-gminy-radomin-z-dnia-30-marca-2017-roku-w-sprawie-funduszu-soleckiego.pdf;

  - link do zarządzenia:
  http://bip.radomin.pl/plik,5439,zarzadzenie-nr-51-2017-wojta-gminy-radomin-z-dnia-31-sierpnia-2017-roku-w-sprawie-okreslenia-procedur-wykorzystywania-srodkow-funduszu-soleckiego-w-2018-roku.pdf;

  - nie funkcjonuje budżet obywatelski;

  - nie dotyczy;

  - nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Ewa Drawert

  Sekretarz Gminy