Instytucja: ZŁAWIEŚ WIELKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA

  Twoja wiadomość

  Do: grazyna.krystosiak@zlawies.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:58

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:49.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że:

  1. w Gminie Zławieś Wielka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  2. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3. w Gminie Zławieś Wielka nie powołano rady oświatowej,
  4. uchwała Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami została podjęta 16 marca 2016 r. i jest dostępna pod adresem http://bip.zlawies.pl/uchwala-nr-xviii1042016-rady-gminy-zlawies-wielka-z-dnia-16-marca-2016-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-zlawies-wielka/,
  5. Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła: w roku 2014 - 69 uchwał, w roku 2015 - 79 uchwał, w roku 2016 - 84 uchwały,
  6. w trybie uchwały wymienionej w pkt. 4 przeprowadzono 1 konsultacje, ponadto corocznie ogłaszane są konsultacje dot. projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi /na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/,
  7. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  8. w Gminie Zławieś Wielka nie utworzono gminnej rady seniorów,
  9. w Gminie Zławieś Wielka wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała w tej sprawie jest dostępna pod adresem http://zlawies.home.pl/www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/indexd67c.html?app=uchwaly&nid=2330&y=2015,
  10. Wójt Gminy Zławieś Wielka nie wydawał zarządzeń dotyczących zasad/procedur realizacji zadań i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego,
  11. w Gminie Zławieś Wielka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z up. wójta
  Grażyna Krystosiak
  Sekretarz gminy Zławieś Wielka