Instytucja: BUKOWSKO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWSKO

  <html>&#13; <head>&#13; &#13; </head>&#13; <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">&#13; <div class="moz-cite-prefix"><br>&#13; <!--[if gte mso 9]><xml>
  <o:OfficeDocumentSettings>
  <o:AllowPNG/>
  </o:OfficeDocumentSettings>
  </xml><![endif]-->&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:8">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#13; </span></span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Bukowsko&#13; 2018-01-15</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;Stowarzyszenie&#13; Sie&#263; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>Obywatelska&#13; Watchdog Polska</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160; <br>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>Gmina&#13; Bukowsko w&#160; <span style="mso-spacerun:yes"></span>odpowiedzi&#13; na z&#322;o&#380;ony<span style="mso-spacerun:yes">&#160; </span>wniosek o&#13; udost&#281;pnienie informacji &#8211;&#13; informuje:</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- czy obowi&#261;zuje w gminie&#13; uchwa&#322;a dot. trybu i&#13; szczeg&#243;&#322;owych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w <br>&#13; o realizacj&#281; zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej&#13; (art. 19c ust. 1&#13; ustawy <br>&#13; o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie), a je&#347;li&#13; tak, to wnosimy&#13; o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dost&#281;pna&#13; ta uchwa&#322;a,- <b style="mso-bidi-font-weight:normal">NIE&#13; FUNKCJONUJE</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281;&#13; dzia&#322;alno&#347;ci&#13; po&#380;ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy <br>&#13; o dzia&#322;alno&#347;ci po&#380;ytku publicznego i o wolontariacie),- <b style="mso-bidi-font-weight:&#13; normal">NIE UTWORZONO</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy powo&#322;ano w gminie&#13; rad&#281; o&#347;wiatow&#261; (art.&#13; 78 ust. 1 Prawa o&#347;wiatowego), - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">NIE&#13; POWO&#321;ANO</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";&#13; mso-fareast-font-family:"Times New&#13; Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy obowi&#261;zuje w gminie&#13; uchwa&#322;a dot.&#13; zasad i trybu przeprowadzania konsultacji <br>&#13; z mieszka&#324;cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie&#13; gminnym),&#160;a je&#347;li tak,&#13; to wnosimy <br>&#13; o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest&#13; dost&#281;pna ta uchwa&#322;a,-&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>TAK - </span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>2016 r XVIII sesja Rady&#13; Gminy uchwa&#322;a nr&#13; XVIII/103/2016</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=156&amp;id=156&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=156&amp;id=156&amp;str=1</a><br style="mso-special-character:line-break">&#13; &#160;&#160;&#13; <br>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes"></span>- informacji o liczbie&#13; przyj&#281;tych uchwa&#322; przez&#13; rad&#281; w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">2014 podj&#281;to 14 Uchwa&#322;</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>2015&#13; podj&#281;to 71 Uchwa&#322;</span></b></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'><span style="mso-tab-count:1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>2016&#13; podj&#281;to 78 Uchwa&#322;</span></b></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- informacji o liczbie&#13; przeprowadzonych&#13; konsultacji z mieszka&#324;cami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016,&#13; - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">przeprowadzono w&#13; roku 2016 &#8211; 1 konsultacje</b>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>&#160;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>- czy utworzono&#13; m&#322;odzie&#380;ow&#261; rad&#281; gminy (art.&#13; 5b ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym),- <b style="mso-bidi-font-weight:normal">nie&#13; utworzono</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy utworzono gminn&#261; rad&#281;&#13; senior&#243;w (art. 5c&#13; ust. 2 ustawy o samorz&#261;dzie gminnym), - <b style="mso-bidi-font-weight:normal">nie&#13; utworzono</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy wyodr&#281;bniono w gminie&#13; fundusz so&#322;ecki&#13; (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so&#322;eckim), <br>&#13; a je&#347;li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style='font-size:12.0pt;font-family:&#13; "Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times&#13; New Roman";mso-fareast-language:&#13; PL'>Uchwa&#322;a<span style="mso-spacerun:yes">&#160; </span>Nr&#13; XLV/247/14 z dnia 28 <span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>marca&#13; 2014 roku<span style="color:red"> ;</span></span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL'>&#13; </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2260.pdf"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2260.pdf</span></a><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";color:red;mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>, pod&#13; kt&#243;rym dost&#281;pna jest&#13; obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o wyra&#380;eniu zgody na wyodr&#281;bnienie&#13; funduszu so&#322;eckiego;&#13; je&#347;li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP&#13; (link), pod kt&#243;rym&#13; dost&#281;pna jest obowi&#261;zuj&#261;ca uchwa&#322;a o odmowie wyra&#380;enia zgody&#13; na wyodr&#281;bnienie funduszu&#13; so&#322;eckiego,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>- link do&#13; obowi&#261;zuj&#261;cych zarz&#261;dze&#324;&#13; organu wykonawczego, wydanych w zwi&#261;zku z realizacj&#261; funduszu&#13; so&#322;eckiego w&#13; gminie,</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2967.pdf"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bukowsko/2967.pdf</span></a><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- czy w gminie funkcjonuje&#13; bud&#380;et obywatelski&#13; (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo&#322;eczne,&#13; oparte na&#13; uchwale/zarz&#261;dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz&#281;&#347;ci wydatk&#243;w z&#13; bud&#380;etu gminy na&#13; wskazane przez mieszka&#324;c&#243;w projekty, a je&#347;li tak, to wnosimy o&#13; wskazanie adres&#13; strony www (link), pod kt&#243;rym dost&#281;pna jest&#13; uchwa&#322;a/zarz&#261;dzenie&#13; (uchwa&#322;y/zarz&#261;dzenia) w sprawie bud&#380;etu obywatelskiego&#13; (partycypacyjnego), <b style="mso-bidi-font-weight:normal">-nie&#13; funkcjonuje</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:&#13; justify;line-height:normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt&#13; 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt&#13; 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- je&#380;eli w gminie&#13; funkcjonuje bud&#380;et&#13; obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn&#261; konstrukcj&#281;&#13; prawn&#261; ni&#380; form&#281;&#13; konsultacji z miesza&#324;cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie&#13; realizowany jest&#13; bud&#380;et obywatelski (partycypacyjny), <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>nie dotyczy</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:5.0pt;text-align:justify;line-height:&#13; normal;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt&#13; 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt&#13; 687.0pt 732.8pt"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New&#13; Roman","serif";mso-fareast-font-family:&#13; "Times New Roman";mso-fareast-language:PL'><span style="mso-spacerun:yes">&#160;</span>- jaka by&#322;a kwota bud&#380;etu&#13; obywatelskiego&#13; (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016.<span style="mso-tab-count:&#13; 1">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Nie&#13; dotyczy</b></span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style='font-size:12.0pt;&#13; line-height:107%;font-family:"Times New&#13; Roman","serif"'>&#160;</span></p>&#13; Gmina Bukowsko<br>&#13; Milczanowska Jadwiga<br>&#13; Kierownik Referatu OAiKPU<!--[if gte mso 9]><xml>
  <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
  </w:Compatibility>
  <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
  <m:brkBin m:val="before"/>
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
  <m:smallFrac m:val="off"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
  </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
  <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
  DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="371">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footer"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="table of figures"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="envelope address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="envelope return"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="line number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="page number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="endnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="endnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="table of authorities"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="macro"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="toa heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Closing"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Message Header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Salutation"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Date"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text First Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text First Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Note Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Block Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Hyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="FollowedHyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Document Map"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Plain Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="E-mail Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Top of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Bottom of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal (Web)"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Acronym"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Cite"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Code"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Definition"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Keyboard"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Preformatted"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Sample"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Typewriter"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Variable"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal Table"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation subject"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="No List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Contemporary"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Elegant"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Professional"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Subtle 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Subtle 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Balloon Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Theme"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
  Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
  Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
  Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
  Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
  Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
  Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
  </w:LatentStyles>
  </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
  <style>
  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:8.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:107%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:"Calibri","sans-serif";
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
  mso-fareast-language:EN-US;}
  </style>
  <![endif]--><br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; <br>&#13; W dniu 2018-01-09 o&#160;07:56,&#13; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sprawa-3842@fedrowanie.siecobywatelska.pl">sprawa-3842@fedrowanie.siecobywatelska.pl</a> pisze:<br>&#13; </div>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <pre class="moz-signature" cols="72">-- &#13;Justyna Boro&#324;czyk&#13;Sekretariat Urz&#281;du Gminy&#13;&#13;--------------------------&#13;Urz&#261;d Gminy w Bukowsku&#13;<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sekretariat@bukowsko.pl">sekretariat@bukowsko.pl</a>&#13;tel. 134674015</pre>&#13; </body>&#13;</html>

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWSKO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@bukowsko.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki