Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • dotyczy : zapytania w trybie dostepu do inf. publicznej - art 27b ust. Prawo łowieckie - powiat gorlicki przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach

  Odpowiadając Pana na wniosek - data wpływu : 14.10.2021 r. dot. liczby
  oświadczeń o zakazie polowania zgłoszonych Staroście Gorlickiemu
  informuję, że do dnia dzisiejszego złożono 11 oświadczeń w trybie art.
  27b ustawy Prawo łowieckie.
  Marcin Janik - Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
  Gorlicach. Tel. /18 354 87 60.
  --
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
  informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
  zawierać dane prawnie chronione. Należy zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa chronić przetwarzane dane, w tym nie ujawniać ich
  osobom do tego nie uprawnionym i chronić przed utratą. Jeżeli nie są
  Państwo jej prawidłowym adresatem prosimy niezwłocznie powiadomić
  nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć
  wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i
  nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w
  jakiejkolwiek formie.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki, ul.
  Biecka 3, 38-300 Gorlice, adres e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl.
  Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
  Gorlicach monitoruje Inspektor Ochrony Danych, a w razie jego
  nieobecności Zastępca Inspektora Ochrony Danych.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl.
  Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl.
  Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem przesyłki
  otrzymanej drogą elektroniczną są gromadzone i przetwarzane w celu
  prowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu wypełnienia obowiązku
  archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1
  lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 roku.
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty
  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu, dla
  którego zostały zgromadzone.
  W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz
  możliwość ich poprawienia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
  prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Warszawie.
  W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z
  Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego
  nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze
  wskazanych wyżej adresów e-mail.