Treść

 • Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy przez AgnieszkaP

  Dzień dobry,
  zapraszamy Państwa gminę do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie gminy. Projekt "Raport o stanie gminy - kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?" to pilotaż skierowany do 10 gmin zaproszonych do projektu. Jego celem jest pomoc gminom w efektywniejszym wykorzystaniu corocznego raportu do zainicjowania wspólnej dyskusji mieszkańców, radnych i władz na temat stanu gminy. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w tekście:https://siecobywatelska.pl/raport-o-stanie-gminy/

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić i wysłać formularz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4kpsRK4E2FwJ7LcgjWFAe1AA9dz5-IWooZTnH5nf5X85rVw/viewform
  Przed wypełnieniem formularza proszę o zapoznanie się z regulaminem: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-udzialu-w-projekcie_wersja28.09.pdf

  Zachęcamy również do przeczytania naszego raportu dotyczącego udziału mieszkańców w raporcie o stanie gminy, https://backend.sprawdzamyjakjest.pl/media/annotations/mission/report_file/SJJ_raport_o_stanie_gminy.pdf
  Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2020 r.

  Agnieszka Podgórska
  koordynatorka projektu
  {{EMAIL}}

 • W załączeniu (skan w pdf) odpowiedź przez CHMIELNIK

  Pani Agnieszka Podgórska
  koordynatorka projektu

  W załączeniu (skan w pdf) odpowiedź na propozycję przystąpienia do projektu.

  Pozdrawiam
  Tomasz Biernacki
  Naczelnik Wydziału Administracji Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
  <http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

  tel. 41 354 22 78 wew. 118

  Administratorem Twoich danych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
  (26-020) Plac Kościuszki 7
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: <mailto:rodo@chmielnik.com>
  rodo@chmielnik.com

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa
  spraw.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:
  . na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
  . w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest
  stroną;
  . w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na
  administratorze;
  . w związku z ochroną Pani/Pana interesów;
  . w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
  . w związku z sprawowaniem władzy publicznej.
  Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
  . organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
  prawa (np. organy kontroli),
  . podmioty realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w
  Chmielniku.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres w zależności od sprawy
  określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. .z 2011 Nr 14 poz.
  67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
  zakładowych.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub
  ograniczenia przetwarzania.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie
  wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem.
  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
  się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul.
  Stawki 2)
  Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:
  . warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
  realizacji celów, dla których są gromadzone;
  . warunkiem zawarcia umowy;
  . warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
  realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
  Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa
  znajdą Państwo na stronie <http://www.chmielnik.com/> www.chmielnik.com

  zakładka: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
  Miasta i Gminy w Chmielniku:
  <https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315
  &subsub=322&subsubsub=348>
  https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315&
  subsub=322&subsubsub=348

  Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne
  i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym
  adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej
  wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym
  adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub
  ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione - zastrzeżenie
  to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

  This message and its attachments are confidential and protected by law. If
  you are not the intended recipient of the message, please contact the sender
  immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case,
  further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing
  or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

  Załączniki