Treść

 • Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy Państwu apel Fundacji im. Stefana Batorego. Fundacji Panoptykon, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w sprawie przekazywania list wyborców Poczcie Polskiej. Tekst apelu dostępny jest do pobrania https://drive.google.com/file/d/1O1qPnqZfAXQ9tyDBxlqeWJRXdlbKEL4d/view?usp=sharing oraz można go przeczytać poniżej.

  APEL DO WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
  W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA LIST WYBORCÓW

  23 kwietnia Poczta Polska wystosowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosek o udostępnienie jej spisów wyborców. W naszej ocenie jest to działanie niezgodne z prawem, a adresaci żądania nie powinni go realizować.

  Zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Oznacza to wyłączność ustawy jako podstawy prawnej do przekazywania przez organy administracji danych osobowych, w tym danych osobowych zawartych w spisie wyborców.

  W swoim piśmie Poczta Polska powołuje się na art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. Ta podstawa prawna nie może jednak, w świetle norm konstytucyjnych, być podstawą do przesłania Poczcie danych zawartych w spisach wyborców.

  Art. 99 ustawy pozwala Poczcie Polskiej na żądanie danych zawartych w spisach będących w dyspozycji organu administracji publicznej (w tym wypadku: spisu wyborców), jeśli dane te są potrzebne:
  - do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź;
  - w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

  Wobec faktu, że ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie jest na dziś obowiązującym w Polsce prawem, Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca.

  Treść pisma wysłanego przez Pocztę Polską (powołanie się na decyzję Premiera z 16 kwietnia 2020 r.) wskazuje, że zdaniem Poczty Polskiej zastosowanie znajdzie druga ze wskazanych w art. 99 ustawy podstaw przekazania danych. Podstawa ta wymaga – zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP – istnienia przepisów rangi ustawowej, które by regulowały te „obowiązki”. Innymi słowy, źródłem obowiązków nałożonych na Pocztę Polską, które mogłyby uzasadniać dostęp do danych, musi być ustawa, a takiej ustawy nie ma. W szczególności, źródłem takiego obowiązku nie może być polecenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej muszą spełniać pewne cechy, od lat niezmiennie wskazywane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Można w tym kontekście przytoczyć np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 listopada 1995 r., K 12/95, opubl. OTK nr 2/1995, str. 132 – 133), zgodnie z którym:

  „Po pierwsze, ustawowe ograniczenie wolności może nastąpić tylko wówczas, gdy dopuszczone jest w sposób wyraźny w innych przepisach konstytucyjnych, bądź gdy konieczne jest zharmonizowanie tej wolności z innymi normami, zasadami lub wartościami konstytucyjnymi. Po drugie, ustawowe ograniczenia wolności wprowadzane być mogą tylko w niezbędnym zakresie. Ustawodawca może ingerować w sferę wolności obywatela tylko w razie konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Innymi słowy, konieczne zachowanie jest proporcji między stopniem ograniczenia wolności jednostki, a rangą chronionego interesu publicznego, czyli zakazana jest nadmierna ingerencja Państwa w swobodę działania jednostki. Po trzecie, ustawowe ograniczenia wolności traktowane być muszą w kategoriach wyjątków. Ich istnienie zawsze musi wynikać z wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowych i nie może opierać się na domniemaniu. Po czwarte, ani poszczególne ograniczenia, ani ich suma, nie mogą naruszać istoty ograniczanego prawa czy wolności”.

  W sytuacji polecenia z art. 11 ustawy nie został w szczególności spełniony warunek istnienia wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowych – „polecenie” ma charakter niezwykle ogólny, niesformalizowany i oparty na bardzo generalnym przepisie kompetencyjnym (G. Sibiga w: S. Wikariak, T. Żółciak, Dane lokalizacyjne osób na kwarantannie już trafiają do wojewodów. Część operatorów telefonii nie czeka na specustawę, Dziennik Gazeta Prawna z 16 kwietnia 2020 r.). Decyzja Premiera nie stanowi więc wystarczającej podstawy do żądania przez Pocztę Polską danych osobowych, ani wystarczającej podstawy dla organów administracji publicznej do ich udostępnienia. W demokratycznym państwie prawa decyzje Prezesa Rady Ministrów nie są bowiem samodzielnym źródłem prawa i nie mogą dowolnie powierzać Poczcie Polskiej zadań wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych obywateli i ingerencją w ich prywatność.

  Naszym zdaniem udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Potencjalne konsekwencje (m.in. finansowe i karne) takiego działania szerzej opisuje Fundacja - Krakowski Instytut Prawa Karnego w dostępnej on-line Opinii z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.

  W związku z tym apelujemy do wszystkich przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności zgodnie z Konstytucją i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców.

  Do wiadomości:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Jeżeli chcieliby Państwo przekazać odpowiedź na apel, prosimy o zwrotny mail na adres: {{EMAIL}}

 • Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego i nie należy na nią odpowiadać! przez PROSZOWICE

  **Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego
  Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i nie należy na nią odpowiadać.**
  Stanowi ona potwierdzenie wpływu korespondencji dot. Przekazywanie danych
  wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta przesłanej przez
  sprawa-21704@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  (sprawa-21704@fedrowanie.siecobywatelska.pl) na adres poczty elektronicznej
  um@proszowice.pl, która zostanie przekazana do właściwej merytorycznie komórki
  urzędu.

  Niniejsza odpowiedź nie stanowi potwierdzenia przyjęcia korespondencji na
  dziennik podawczy. Na adres poczty elektronicznej um@proszowice.pl należy
  przesyłać korespondencję, która nie wymaga zachowania szczególnego sposobu jej
  przesłania, określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. wymóg
  bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy sprawa z którą zwraca
  się nadawca korespondencji wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
  indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
  zaświadczenia, wówczas taką korespondencję opatrzoną bezpiecznym podpisem
  elektronicznym lub Profilem Zaufanym należy skierować na adres elektronicznej
  skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /1214053/skrytka albo złożyć osobiście
  w formie papierowej lub elektronicznej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy
  i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuję, iż: 1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  i Miasta Proszowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,
  ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 2\. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan
  Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie
  12 385 12 23. 3\. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : •
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi; • w innych przypadkach Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
  zakresie i celu określonym w treści zgody. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r , 4\. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa 5\. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres
  niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 6\. Posiada Pani/Pan prawo do:
  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
  przenoszenia danych, 7\. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 8\. Podanie
  Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków
  wynikających z przepisów prawa.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  _Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
  nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
  reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub
  informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez
  pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie
  wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are
  not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please
  notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
  copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
  forbidden.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Przed wydrukowaniem pomyśl ośrodowisku / Before printing think about the
  environment_