Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja przez Sąd Rejonowy w Toruniu

  Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w
  Toruniu z dnia 24 czerwca 2020r. A - 066 - 59/20 wraz z klauzulą
  informacyjną.

  Z poważaniem

  Ewa Nitzler

  starszy sekretarz sądowy

  Oddział Administracyjny

  Sądu Rejonowego w Toruniu

  rr.tel. 56-61-05-712

  e-mail:e.nitzler@torun.sr.gov.pl

  e-mail:administracja@torun.sr.gov.pl

  Sąd Rejonowy w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska
  12/14, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
  dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Toruniu pod adresem:
  <http://www.torun.sr.gov.pl/> http://www.torun.sr.gov.pl w zakładce: RODO.

  Niniejsza wiadomość oraz załączone dokumenty są przeznaczone wyłącznie dla
  adresatów i mogą zawierać informacje poufne należące do Sądu Rejonowego w
  Toruniu. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości, bądź
  otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy
  oraz trwałe usunięcie niniejszej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

 • FW: informacja przez Sąd Rejonowy w Toruniu

  Załączniki

  • Skanuj_2020_06_25_08_59_19_180_4nYmsqV.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • klauzula_informacyjna_aktualna_obngknM.docx (nieskanowany) Skanuj