Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Adm. 0143-1701.20 RE: Wniosek o publikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

  Dnia, 22 czerwca 2020 r.,

  Adm-0143- 1701/20

  Siec Obywatelska Watchdog Polska

  Adres e-mail: {{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 wniesiony elektronicznie uprzejmie przedstawiam informację.

  Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

  Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

  Małgorzata Gogowska

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

  w Warszawie

  <http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy> http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy

  Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z siedzibą: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82.

  Administrator informuje, że:

  1. W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego <mailto:{{ email }}> {{ email }}. Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw opisanych w pkt 7.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie administratora.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach lub wewnętrznych procedurach administratora.

  7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do:

  * dostępu do swoich danych osobowych,

  * sprostowania swoich danych,

  * usunięcia danych w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

  * ograniczenia przetwarzania danych, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ma wpływu na wynik postępowania.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

  P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

  Załączniki

  • image001.jpg
  • Adm_0143-1701.20_Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska.pdf