Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: odp.informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej z
  dnia 19.06.2020r.

  Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie
  informacji publicznej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w
  Kolbuszowej

  adres: ul. Tyszkiewiczów 4 , 36-100 Kolbuszowa , tel. 17 2277239

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do
  korespondencji: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100
  Kolbuszowa lub e-mail: {{ email }}.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
  wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z
  dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6
  ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub
  podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich
  sprostowania, zgodnie
  z obwiązującymi przepisami.

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
  zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  Z poważaniem
  Justyna Opalińska

  Inspektor Ochrony Danych
  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

  Tel. 172277247

  P
  Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
  Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
  tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
  osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
  komputera.

  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
  action in reliance upon, this information by persons or entities other than
  the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
  notify the sender and delete the material from your computer.

  Załączniki

  • A-0144-19-20_sieć_obywatelska.pdf