Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Nisku

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <boi@nisko.sr.gov.pl> o 2020-06-10 22:14

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-06-15 11:58

 • odp. A.0123-17-20 przez Sąd Rejonowy w Nisku

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dnia 10 czerwca 2020 r.
  dotyczącą publikacji wyroków zapadłych w sprawach z art. 23 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź
  Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku.

  _____________
  Z poważaniem

  Kornelia Lelakowska

  Inspektor

  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  Sąd Rejonowy w Nisku

  plac Wolności 14
  tel. (0-15) 841-20-48, fax. 15 841-28-45

  www.nisko.sr.gov.pl

  P
  Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
  Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
  tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez
  osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
  komputera.

  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
  Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
  action in reliance upon, this information by persons or entities other than
  the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please
  notify the sender and delete the material from your computer.

  Załączniki