Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Prez. 0153-37/20 przez Sąd Rejonowy w Otwocku

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca w załączeniu uprzejmie przesyłam
  odpowiedź .

  Anna Ostałowska

  p.o. Sekretarza Sadowego

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Otwocku z siedzibą przy
  ul Armii Krajowej 2, Otwock. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu
  przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona
  wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej
  wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
  danych Administratora.
  Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
  na stronie Sądu pod adresem: <http://www.otwock.sr.gov.pl>
  www.otwock.sr.gov.pl

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
  być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione.
  Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie
  powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Dziękujemy.

  Sąd Rejonowy w Otwocku

  Załączniki