Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  Twoja wiadomość

  Do: administracja@sandomierz.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-15 14:49.

 • Re: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  Dzień dobry

  W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.06.2020 r., w załączeniu przesyłam
  pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dnia 16.06.2020 r. Nr
  Adm-0144-26/20.
  Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
  elektroniczną.

  Z poważaniem
  -------------------------------------
  Agnieszka Borkowska
  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
  Oddział Administracyjny
  ul. Kościuszki 2a
  27-600 Sandomierz
  tel. 15 834 21 21
  fax. 15 832 36 12

  W dniu 2020-06-10 o 22:14, sprawa-28432@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  Sąd Rejonowy w Sandomierzu

  Oddział Administracyjny

  ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz

  tel. 15 834 21 11, 15 834 21 21

  fax 15 832 36 12

  ·Administratorem Pana/i danych osobowych jest Sąd Rejonowego w
  Sandomierzu z siedzibą przy

  ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, Prezes Sądu Rejonowego w
  Sandomierzu, Dyrektor Sądu

  Rejonowego w Sandomierzu, Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z
  zakresem swych zadań.

  ·Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przesłane do Sądu Rejonowego w
  Sandomierzu poprzez

  korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i
  przechowywane w celu

  prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały
  udostępnione. Podstawą

  przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6
  ust 1 lit f RODO.

  ·Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu
  zgodnie z instrukcją

  kancelaryjną.

  ·W związku z przetwarzaniem przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu przysługuje
  Panu/i prawo wglądu,

  modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i
  przenoszenia danych osobowych.

  ·Informujemy iż przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego.

  ·kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@sandomierz.sr.gov.pl

  Załączniki