Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Iławie

  Dzień dobry,

  przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 19 czerwca 2020 r., Adm. 0132-32/20, w odpowiedzi na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10 czerwca 2020 r.

  Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie

  Katarzyna Maruszewska

  specjalista ds. administracyjnych

  Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Iławie

  --------

  Sąd Rejonowy w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie, każdy w zakresie przypisanych kompetencji i zadań określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Iławie pod adresem: <http://www.ilawa.sr.gov.pl/> http://www.ilawa.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pani/Pan zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie ujawnienie, rozpowszechnianie, dystrybucja, powielanie lub inne wykorzystywanie tej wiadomości jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została Państwu doręczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki