Instytucja: ŚWIDNIK

Monitoring: Raport o stanie gminy

Treść

  • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
    2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
    3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
    4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
    5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
    6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
    7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
    8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
    9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
    10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
    11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
    12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
    13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
    14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
    15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
    16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
    17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
    18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
    19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Odpowiedź na wionies o informację przez ŚWIDNIK

    Dzień dobry,

    w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.


    z wyrazami szacunku

    Mateusz Ostrowski

    Biuro Promocji Miasta

    Urząd Miasta Świdnik

    **

    * * *

    **Urząd Miasta Świdnik**
    ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
    21-040 Świdnik
    tel. 81 751 76 09
    fax 81 751 76 08

    **Gmina Miejska Świdnik**
    NIP 7122904551

    Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
    do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
    zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
    przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
    podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez
    osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
    korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
    nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
    \-----------------------------------------------------------------
    The information transmitted is intended only for the person or entity to which
    it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any
    review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action
    in reliance upon, this information by person or entity other than the intended
    recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the
    sender and delete the material from any computer.

    * * *

    **

    Załączniki