Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez ZATORY

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  --
  Jacek Jackiewicz
  Zastępca Wójta
  Urząd Gminy w Zatorach
  ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory
  tel. (29)7410394
  e-mail: j.jackiewicz@zatory.pl

  Klauzula informacyjna RODO

  1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA
  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
  z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych
  osobowych jest:
  Gmina Zatory, reprezentowana przez Wójta Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II
  106, 07-217 Zatory, tel. 29 741-03-94, 741 03 87.
  2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator
  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Maksymiliana
  Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
  osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
  iod-mm@tbdsiedlce.pl.
  3. Gmina Zatory przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań
  publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w
  interesie publicznym.
  4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu
  ustaw i rozporządzeń, obowiązków i zadań ustawowo zleconych Gminie
  Zatory, zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane są
  przetwarzane.
  5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle
  określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o
  których mowa powyżej.
  6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do
  pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów)
  administracji publicznej.
  7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
  Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są
  przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości,
  administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych
  funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in.
  ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z
  podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych
  osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub
  podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Zatory przechowywane będą
  przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
  zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
  działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie
  zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została
  zebrana lub do wycofania zgody.
  9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma
  możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich
  kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej
  przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
  11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie
  Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Urząd
  Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory lub drogą
  elektroniczną pisząc na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
  12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
  przez Gminę Zatory. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  13. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są
  Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych
  jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest
  dobrowolne.
  14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
  międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na
  podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
  Polska.
  16. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
  ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych
  konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez
  merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz
  przez inspektora ochrony danych.

  Załączniki

  • odpowiedź_ZW_1431_44_2021.pdf (nieskanowany) Skanuj