Treść

 • Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez AgnieszkaP

  Szanowni Państwo,

  Zwracamy się z prośbą o publikację ogłoszenia o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (o ile są prowadzone) oraz w wydawanych przez Państwa informatorach i/lub mediach papierowych.

  Link do ogłoszenia: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/Informacja__SIS.docx

  Bezpośredni link do ankiety rekrutacyjnej: https://crm.siecobywatelska.pl/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=133&reset=1

  Link do stopki z logotypami: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/02/stopka_1.png

  Link do logotypu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_sowp_pl.rar

  Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://siecobywatelska.pl/sis/

  Uprzejmie prosimy o publikację ogłoszenia w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, czyli miedzy 6.02.2019 a 10.03.2019 roku.

  Ewentualne linki prosimy o przesłanie na adres {{EMAIL}}

  Z poważaniem,
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 • Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego i nie należy na nią odpowiadać! przez PROSZOWICE

  **Niniejsza odpowiedź została automatycznie wysłana z serwera pocztowego
  Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i nie należy na nią odpowiadać.**
  Stanowi ona potwierdzenie wpływu korespondencji dot. Prośba o publikację
  zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przesłanej przez
  sprawa-11274@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  (sprawa-11274@fedrowanie.siecobywatelska.pl) na adres poczty elektronicznej
  um@proszowice.pl, która zostanie przekazana do właściwej merytorycznie komórki
  urzędu.

  Niniejsza odpowiedź nie stanowi potwierdzenia przyjęcia korespondencji na
  dziennik podawczy. Na adres poczty elektronicznej um@proszowice.pl należy
  przesyłać korespondencję, która nie wymaga zachowania szczególnego sposobu jej
  przesłania, określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. wymóg
  bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku, gdy sprawa z którą zwraca
  się nadawca korespondencji wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
  indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
  zaświadczenia, wówczas taką korespondencję opatrzoną bezpiecznym podpisem
  elektronicznym lub Profilem Zaufanym należy skierować na adres elektronicznej
  skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /1214053/skrytka albo złożyć osobiście
  w formie papierowej lub elektronicznej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy
  i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
  informuję, iż: 1\. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  i Miasta Proszowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,
  ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 2\. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan
  Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie
  12 385 12 23. 3\. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : •
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi; • w innych przypadkach Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
  zakresie i celu określonym w treści zgody. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r , 4\. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
  przepisów prawa 5\. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres
  niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 6\. Posiada Pani/Pan prawo do:
  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
  przenoszenia danych, 7\. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 8\. Podanie
  Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków
  wynikających z przepisów prawa.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  _Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
  nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
  reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub
  informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez
  pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie
  wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are
  not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please
  notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
  copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
  forbidden.
  \--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Przed wydrukowaniem pomyśl ośrodowisku / Before printing think about the
  environment_