Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
  2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
  3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
  4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
  6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
  7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
  8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
  9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
  11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
  13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
  14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Zielińska Lidia
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 2 września 2019 08:50:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Figurska Monika
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 2 września 2019 11:29:25 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Leśniak Magdalena
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 3 września 2019 08:27:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Redel Kamila
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 4 września 2019 14:04:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Twoja wiadomość

  Do: Pędraszewska-Kwaśniak Anna
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 września 2019 13:22:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji plublicznej OA-055-70/19 przez Sąd Okręgowy w Płocku

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem
  Monika Figurska
  Zastępca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Płocku

  e-mail: adm@plock.so.gov.pl<mailto:adm@plock.so.gov.pl>
  monika.figurska@plock.so.gov.pl<mailto:monika.figurska@plock.so.gov.pl>
  tel. 24 269 72 58

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku

  Pani/Pana dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Płocku przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016r. (dalej: RODO)

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock - reprezentowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dalej: ADO).
  2. Kontakt z ADO jest możliwy: listownie pod adresem Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: prezes@plock.so.gov.pl<mailto:prezes@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 72 59
  3. W Sądzie Okręgowym w Płocku został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy: listownie Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: iod@plock.so.gov.pl<mailto:iod@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 73 59
  4. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Okręgowym w Płocku, odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 27.07.2001r.
  5. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, e RODO.
  6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującym w Sądzie Okręgowym w Płocku.
  9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  Załączniki