Instytucja: 

ŁAGIEWNIKI

 Monitoring: 

Sesje zdalne

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2022-05-19 14:54:07

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.a) XLVII Sesja Rady Gminy Łagiewniki odbyła się 27 stycznia 2022 r. w formie stacjonarnej, b) XLVIII Sesja Rady Gminy Łagiewniki odbyła się 24 lutego 2022 r. w formie stacjonarnej, c) XLIX Sesja Rady Gminy Łagiewniki odbyła się 31 marca 2022 r. w formie stacjonarnej, d) L Sesja Rady Gminy Łagiewniki odbyła się 28 kwietnia 2022 r. w formie stacjonarnej.
1aa) Stacjonarnego27 stycznia 2022 r., 24 lutego 2022 r., 31 marca 2022 r., 28 kwietnia 2022 r.
1bb) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
1cc) Korespondencyjnego
22. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?Taka sytuacja nie miała miejsca. Tegoroczne sesje odbywały się wyłącznie w formie stacjonarnej.
33. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.a) Projekty na XLVII Sesję Rady Gminy Łagiewniki | https://lagiewniki.esesja.pl/posiedzenie/c8f3c073-4eb0-4 b) Projekty na XLVIII Sesję Rady Gminy Łagiewniki https://lagiewniki.esesja.pl/posiedzenie/eQ6c4 1 ch-4a2f-4 c) Projekty na XLIX Sesję Rady Gminy Łagiewniki https://lagiewniki.esesja.pl/posiedzenie/853a8f8 |-c744-4 d) Projekty na L Sesję Rady Gminy Łagiewniki https://lagiewniki.esesja.pl/posiedzenie/46701b07-1908-4
44. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.W Statucie Gminy Łagiewniki nie dokonano zmian dotyczących obradowania w formie zdalnej/za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Rada Gminy obradowała w formie zdalnej/za pomocą środków porozumiewania się na odległość w oparciu o Ustawę z dnia 2 marca 2020 r., (art. 15zzzi ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), według której w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Kwestię tę doprecyzowano 18 kwietnia 2020 r. i uchwalono wprost, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące samorządów oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w samorządach, w związkach JST, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych samorządów mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje zdalnie. Mogą też podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (art. 15zzx ust. I wskazanej powyżej ustawy).
5a5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?Głosowanie, podczas posiedzeń rady gminy w trybie zdalnym, następowało poprzez wyczytanie radnego z imienia i nazwiska. Przewodnicząca Rady Gminy zapisywała na karcie do głosowania informację czy radny był „za”, „przeciw”, czy „wstrzymał się”. Wyniki głosowania były więc jedynie słyszalne, a w formie graficznej dostępne na platformie esesja, dopiero po zakończeniu obrad. Sesje w trybie zdalnym prowadzone były jedynie podczas panującej epidemii koronawirusa.
5b5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?Tak, gdy posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym, mieszkańcy mogli brać udział po uprzednim zgłoszeniu Przewodniczącej Rady Gminy Łagiewniki chęci zabrania głosu.
5c5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.Jeśli mieszkaniec, podczas panującej epidemii, wykazał chęć udziału w obradach w trybie zdalnym, wówczas otrzymywał link w celu zdalnego połączenia. Oprócz tego Sesje Rady Gminy Łagiewniki transmitowane są na żywo poprzez HDSystem. h s:/hwww.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=lagiewniksesja
5d5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?W trakcie panującej pandemii nie istniała taka możliwość. Aktualnie posiedzenia odbywają się w formie stacjonarnej.
66. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?Posiedzenia komisji rady gminy nie są transmitowane.
77. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?Jeśli mieszkaniec podczas panującej epidemii wykazał chęć zabrania głosu w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym, wówczas otrzymywał link do zdalnego połączenia.
88. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?Taka sytuacja nie miała miejsca.
8a8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?Brak kryteriów.
99. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.Do Rady Gminy Łagiewniki nie wpłynęła żadna skarga dotycząca zdalnego trybu obradowania.

Treść

 • Sesje zdalne przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. W jakiej formie odbyły się tegoroczne sesje rady gminy? Prosimy o podanie daty każdej sesji wraz z zaznaczeniem właściwego dla niej trybu.
  a) Stacjonarnego
  b) Za pomocą środków porozumiewania na odległość (chodzi o każdą sesję, w której uczestniczą radni z wykorzystaniem połączenia zdalnego)
  c) Korespondencyjnego

  2. Czy w czasie tegorocznych sesji zdarzyły się sytuacje, gdy część radnych przebywała w sali sesyjnej lub w inny sposób stacjonarnie, a część łączyła się zdalnie?

  3. Prosimy o linki do projektów uchwał opublikowanych w BIP przed każdą z ww. sesji.

  4. Czy, w związku z prowadzeniem obrad za pomocą środków porozumiewania na odległość lub korespondencyjnie, doszło do zmiany statutu gminy, w zakresie regulującym aspekty obrad w tych trybach? Wnosimy o link do uchwały/ uchwał zmieniającej/zmieniających.

  5a. Czy w posiedzeniach rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość, wyniki głosowania są od razu widoczne dla uczestniczących radnych i mieszkańców?

  5b. Czy, jeśli posiedzenia rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, mieszkańcy mogą brać udział z możliwością zabrania głosu?

  5c. W jaki sposób mieszkańcy mogą wziąć udział w obradach odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość - prosimy o opisanie tej sytuacji, np. wcześniejsze zgłoszenie, opublikowany link itp.

  5d. Jeśli posiedzenia odbywają odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje możliwość, żeby mieszkańcy uczestniczyli w posiedzeniu w siedzibie urzędu?

  6. Czy posiedzenia komisji rady gminy są transmitowane?

  7. Jeśli posiedzenia komisji rady gminy odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość, to czy istnieje techniczna możliwość by mieszkańcy uczestniczyli z możliwością zabierania głosu?

  8. Czy zdarzyło się, że w posiedzeniach komisji rady gminy odbywających się za pomocą środków porozumiewania na odległość odmówiono jakimś mieszkańcom uczestnictwa?

  8a Jakie były kryteria ewentualnej odmowy dopuszczania mieszkańców do uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu rady gminy?

  9. Czy do organów gminy wpłynęły skargi mieszkańców lub radnych dotyczące zdalnego (za pomocą środków porozumiewania na odległość) trybu obradowania? Jeśli tak, to wnosimy o podanie liczby skarg.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Sesje zdalne przez ŁAGIEWNIKI
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z ŁAGIEWNIKI
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

 • Sesje zdalne - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAGIEWNIKI
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z ŁAGIEWNIKI i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • image003_XHjM053.png
  • image005.png
  • image006.jpg
  • Sesje_zdalne_-_odpowiedź.pdf