Instytucja: 

Tarnobrzeg

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: wniosek o informację przez Tarnobrzeg

 • Przeczytano: wniosek o informację przez Tarnobrzeg

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Przeczytano: wniosek o informację przez Tarnobrzeg

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: 2022.03.04 Odpowiedz Lasy i Obywatele przez Tarnobrzeg

  Dzień dobry - przesyłam w załączeniu odpowiedź na zapytanie o udzielenie
  informacji publicznej.
  Z wyrazami szacunku
  -------------------------------------------------------------------
  Konrad Niedźwiedź
  Inspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody
  Urzędu Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
  tel. 15 81 81 264

  Klauzula Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnobrzega

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
  (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze
  zm.) informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
  jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400
  Tarnobrzeg.
  Kontakt e-mail z Administratorem: {{ email }}
  Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }}
  Ogólna informacja o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z
  przetwarzaniem przez Urząd Miasta Tarnobrzega Pani/Pana danych osobowych
  znajdują się pod linkiem:
  http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/

  Załączniki

  • 2022.03.04_Odpowiedz_Lasy_i_Obywatele.pdf
  • 2021.02.05_Porozumienie_UM_Nadl._WR.pdf
 • 2022.03.04 Odpowiedz Lasy i Obywatele przez Tarnobrzeg

  Dzień dobry - przesyłam w załączeniu odpowiedź na zapytanie o udzielenie
  informacji publicznej.
  Z wyrazami szacunku
  -------------------------------------------------------------------
  Konrad Niedźwiedź
  Inspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody Urzędu Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 81 81 264

  Klauzula Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnobrzega

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
  (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze
  zm.) informujemy, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
  jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400
  Tarnobrzeg.
  Kontakt e-mail z Administratorem: {{ email }} Kontakt e-mail z
  Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }} Ogólna informacja o
  zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem
  przez Urząd Miasta Tarnobrzega Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod
  linkiem: http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/

  Załączniki

  • 2022.03.04_Odpowiedz_Lasy_i_Obywatele_13aEtjZ.pdf
  • 2021.02.05_Porozumienie_UM_Nadl._WR_YGfhYfg.pdf